Položky aukce

Aukce v Mánesu

28.04.201928.04.2019 - 28.04.2019

Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery opět potvrdila, že je lídrem českého trhu s uměním.
 
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery uspořádala v neděli 28. dubna 2019 další z velmi úspěšných aukcí. V aukci byla nabídnuta unikátní díla Jana Zrzavého ze sbírky slavného ruského klavíristi Emila Gilelse. Z této sbírky se s největším úspěchem se prodal skvělý olej Jana Zrzavého s názvem Téte/Hlava za cenu necelých 5,9 mil. Kč vč. aukční přirážky. Aukční síň byla rovněž pověřena prodejem kvalitní sbírky spisovatelky Marty Davouze. Díla pocházela z jejího bretaňského zámečku Manoir De Langourian. Jednalo se o jedinečné a neopakovatelné aukční příležitosti. Z těchto sbírek se prodaly všechny položky s velkým úspěchem. 
Účast na nedělní aukci byla obrovská, velká výstavní síň v Mánesu praskala ve švech. V aukci se utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrze písemný limit. Mnoho vydražených děl poputuje za svými novými majiteli i přes hranice České republiky. Celková úspěšnost nedělní aukce v Mánesu opět dosáhla neuvěřitelných 90 %. 
 
Mezi nejcennější díla aukce patřil obraz Krajina se stébly (1930, olej na plátně) od Josefa Šímy. Významný meziválečný olej se vydražil za necelých 10 milionů korunvč. aukční přirážky. Obraz pocházel ze sbírky slovenského básníka Theo Herkel Florina. Dalším highlightemdubnové aukce byl bezpochyby výjimečný obraz Table de jeu / Zátiší hazardního hráče z roku 1977 (olej na plátně) od vynikajícího francouzského malíře Bernarda Buffeta. Po krátké chvíli se cena obrazu vyšplhala na 9.680.000 Kč vč. aukční přirážky. Olej na plátně z meziválečného období Antonína Procházky s názvem Hlava III (1916, olej na plátně) se vydražil za skvělých 7.630.000 Kč vč. aukční přirážky. Tento jedinečný olej pocházel ze sbírky rodiny Dr. Ivo Rottera a byl uložen jako dlouhodobá zápůjčka v rakouské národní galerii Belvedere.
 
Další úspěchy dubnové aukce
V nedělní aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery bylo překonáno mnoho autorských rekordů. Jedním z nich byl další úspěch Olbrama Zoubka. Světový rekord autora byl dosažen cenou 3.150.000 Kč vč. aukční přirážky za bronzovou plastiku v životní velikosti s názvem Ifigenie (1986). Částku 1.815.000 Kč vč. aukční přirážky překonal Jindřich Štyrský s obrazem Červenec (1930). Toto skvostné dílo bylo ve sbírce malířky Toyen, které obraz osobně daroval její blízký přítel Štyrský. Vrcholný olej Vojtěcha Hynaise Portrét mladé dámy z roku 1881 dosáhl ceny přes 1,5 mil. Kč vč. aukční přirážkyV aukci byl také nabídnut mistrovský olej Petra Brandla Hlava apoštola z roku 1710, který zdobil donedávna kapli sv. Ludmily na lobkovickém zámku Mělník. Cena toho obrazu barokního mistra se dostala přes 2,3 mil. Kč vč. aukční přirážky.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa VenclíkaDomova sociální péče Hagibor a na podporu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomociCelkový výtěžek charitativní aukce činil skoro 106.000 Kč.
Velké poděkování patří všem, kteří nám do aukce svá díla poskytují zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
                                                                                                                                       
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
The Auction House Adolf Loos Auction House has once again confirmed that it is the leader of the Czech art market.
 
Adolf Loos Auction House and Gallery organized another very successful auction on Sunday, April 28, 2019.
Unique works by Jan Zrzavý from the collection of famous Russian pianist Emil Gilels were offered at the auction. The best success of this collection was the great oil of Jan Zrzavý called Téte/Head, auctioned for 5.9 million CZK incl. auction commission. The Auction House was also in charge of selling a quality collection of writer Marta Davouz. The art works came from her Breton manoir, Manoir De Langourian. These were unique and unrepeatable auction opportunities. From these collections, all items were sold with great success.

Participation in the Sunday auction was huge, the large exhibition hall in Manes burst at the seams. There were many bidders in the auction, whether in person in the hall, by phone or through a written limit. Many auctioned works will go to their new owners across the borders of the Czech Republic. The overall success of the Sunday auction in Mánes again reached an incredible 90%.
Among the most valuable works of the auction was the painting Landscape with Stems (1930, oil on canvas) by Josef Šíma. Significant interwar oil was auctioned for less than 10 million CZK incl. auction commission. The picture came from the collection of the Slovak poet Theo Herkel Florin. Another highlight of the April auction was undoubtedly the exceptional image of Table de jeu from 1977 (oil on canvas) by excellent French painter Bernard Buffet. After a short while the price of the oil climbed to 9,680,000 CZK incl. auction commission. Oil on canvas from the interwar period of Antonín Procházka entitled Head III (1916, oil on canvas) was auctioned off for a great price of 7,630,000 CZK incl. auction commission. This unique oil came from the family collection of Dr Ivo Rotter and was deposited as a long-term loan at the Belvedere National Gallery in Austria.
 
Another success of the April auction
Many Sunday's records were beaten by Adolf Loos Apartment and Gallery on Sunday auction. One of them was another success of Olbram Zoubek. The world record of the author was achieved with the price of 3,150,000 CZK incl. auction commission for life-size bronze sculpture called Ifigenie (1986). Amount 1,815,000 CZK incl. auction commission was exceeded by Jindřich Štyrský with the picture July (1930). This magnificent work was in the collection of Toyen, who was personally donated by her close friend Štyrský. The auction also offered Petr Brandl's master oil of the Head of the Apostle from 1710, which was exhibited for years in the Chapel of St. Ludmila at the Chateau in Mělník. The price of this painting by the Baroque master was over 2.3 million CZK incl. auction commission.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery also held another year of charity auction. The full amount of the auction proceeds will be donated to support the Filip Venclík Foundation, the Hagibor Social Care Home and the Beauty of Help Foundation. The total gain of the charity auction was CZK 106,000.
We are very grateful to all of us who offer us free works with respect and respect to the people who need it. 
 
Thank you for your favor and we look forward to seeing you again!
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Charitativní aukceCharity auction

1: Jan Zrzavý | Král/KristusKing / Christ

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 360.000 Kč / 14 120 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5.880 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate: 9.800 – 13.730 EUR
...
Pastel,...
zobrazit detail show detail

2: Jan Zrzavý | Tête / HlavaTête / Head

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 4.850.000 Kč / 190 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 4.500.000 KčStarting/Selling price: 176.470 EUR Odhadní cena: 6.000.000 – 9.000.000 KčEstimate: 235.290 – 352.940 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

3: Jan Zrzavý | Dáma/KrálovnaLady / Queen

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 250.000 Kč / 9.800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

4: Jan Zrzavý | Čínská princeznaChinese Princess

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 220.000 Kč / 8 630 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 - 300.000 KčEstimate: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

5: Jan Zrzavý | Tři barvy ovoceThree Colors of Fruit

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 2.100.000 Kč / 82 350 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 2.100.000 Kč Starting/Selling price: 82.350 EUR Odhadní cena: 3.000.000 – 4.000.000 KčEstimate: 117.650 – 156.860 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

6: Jan Zrzavý | Dívka s měsícem / Diana Girl with the Moon / Diana

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 140.000 Kč / 5.490 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 120.000 KčStarting/Selling price: 4.710 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate: 7.840 – 11.770 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

7: Jan Zrzavý | MojžíšMoses

(1890 Okrouhlice – 1977 Praha) (1890 – 1977) Vydraženo:Sold: 240.000 Kč / 9.410 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 KčStarting/Selling price: 3.530 EUR Odhadní cena: 180.000 – 250.000 KčEstimate: 7.060 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

8: neznámý autor / Unknown author | starožitné hodiny Altdeutschantique clock Altdeutsch

Vydraženo:Sold: 25.000 Kč / 980 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 Kč Starting/Selling price: 980 EUR Odhadní cena: 40.000 – 60.000 KčEstimate: 1.570 – 2.350 EUR

...

...

zobrazit detail show detail

9: Bohuslav Schnirch | Sv. Václav na koniEquestrian Statue of St. Wenceslas

(1845 Praha – 1901 Praha)(1845 – 1901) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč / 2.940 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 KčStarting/Selling price: 780 EUR Odhadní cena: 30.000 – 50.000 KčEstimate: 1.180 – 1.960 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

10: neznámý autor / Unknown author | románská Venuše Anadyomenethe Roman Bronze Venus Anadyomene

Vydraženo:Sold: 60.000 Kč / 2.350 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 1.960 EUR Odhadní cena: 80.000 – 150.000 KčEstimate: 3.140 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

11: Olbram Zoubek | Stéla O. – orantka, Stéla O. – profil, Stéla O.– duše, Stéla O.– anděl Stéla O. – orantka, Stéla O. – profil, Stéla O.– duše, Stéla O.– anděl

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 250.000 Kč / 9.800 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 Kč Starting/Selling price: 7.450 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

12: Olbram Zoubek | IfigenieIfigenie

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 2.600.000 Kč / 101 960 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 1.050.000 KčStarting/Selling price: 41.180 EUR Odhadní cena: 1.200.000 – 1.600.000 KčEstimate: 47.060 – 62.750 EUR
 ...
...
zobrazit detail show detail

13: Arman (Armand Pierre Fernandez) | Rozřezaná viola Violon découpé

(1928 Nice – 2005 New York)(1928–2005) Vydraženo:Sold: 190.000 Kč / 7 450 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 180.000 Kč Starting/Selling price: 7.060 EUR Odhadní cena: 250.000 – 350.000 KčEstimate: 9.800 – 13.730 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

14: Milan Kunc | President of the United States of America (President Bill Clinton)President of the United States of America (President Bill Clinton)

(1944 Praha) (1944) Vydraženo:Sold: 340.000 Kč / 13 340 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 KčStarting/Selling price: 9.800 EUR Odhadní cena: 300.000 – 500.000 KčEstimate: 11.770 – 19.610 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

15: Vojtěch Hynais | Portrét dámy v kloboukuPortrait of Lady in Hat

(1854 Vídeň – 1925 Praha)(1854–1925) Vydraženo:Sold: 1.250.000 Kč / 49.020 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 1.100.000 KčStarting/Selling price: 43.140 EUR Odhadní cena: 1.500.000 – 2.500.000 KčEstimate: 58.820 – 98.040 EUR
 ...
...
zobrazit detail show detail

16: Vojtěch Preissig | ModráčekBlue Nightingale

(1873 Světec – 1944 Dachau)(1873 – 1944) Vydraženo:Sold: 200.000 Kč / 7.840 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 110.000 Kč Starting/Selling price: 4.310 EUR Odhadní cena: 150.000 – 200.000 KčEstimate: 5.880 – 7.840 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

17: Vojtěch Preissig | PastýřShepherd

Vydraženo:Sold: 80.000 Kč / 3.140 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

18: Vojtěch Preissig | Před bouříBefore the Storm

(1873 Světec – 1944 Dachau)(1873 – 1944) Vydraženo:Sold: 85.000 Kč / 3 340 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1.570 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

19: Antonín Hudeček | Na cestěOn the Road

(1872 Loucká u Mšena – 1941 Častolovice)(1872–1941) Vydraženo:Sold: 860.000 Kč / 33 730 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 750.000 KčStarting/Selling price: 29.410 EUR Odhadní cena: 1.000.000 – 1.500.000 KčEstimate: 39.220 – 58.820 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

20: Otakar Nejedlý | Kubistické zátiší Cubist Still Life

(1883 Roudnice nad Labem – 1957 Praha)(1883–1957) Vydraženo:Sold: 180.000 Kč / 7 060 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 100.000 Kč Starting/Selling price: 3.920 EUR Odhadní cena: 150.000 – 250.000 KčEstimate: 5.880 – 9.800 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

21: Emil Filla | Zátiší s ovocem a rybamiStill Life with Fruit and Fish

(1882 Chropyně – 1953 Praha)(1882–1953) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč / 2 940 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 KčStarting/Selling price: 1.490 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate: 1.960 – 2.350 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

22: František Muzika | Surrealistická kresba I, Surrealistická kresba IISurrealist Drawing I, Surrealist Drawing II

(1900 Praha – 1974 Praha)(1900 – 1974) Vydraženo:Sold: 70.000 Kč / 2 745 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 1.960 – 2.750 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

23: Miloslav Holý | Kytice polních květůBouquet of Field Flowers

(1897 Praha – 1974 Praha)(1887–1962) Vydraženo:Sold: 70.000 Kč / 2 745 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2.750 EUR Odhadní cena: 90.000 – 120.000 KčEstimate: 3.530 – 4.710 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

24: Jánuš Kubíček | Studie sedícího aktuStudy of Sitting Nude

(1921 Nové Hrady – 1993 Babice nad Svitavou)(1921–1993) Vydraženo:Sold: 110.000 Kč / 4 315 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 65.000 Kč Starting/Selling price: 2.550 EUR Odhadní cena: 80.000 – 100.000 KčEstimate: 3.140 – 3.920 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

25: Achille Émile Othon Friesz | Ležící aktLying Nude

(1879 Le Havre – 1949 Paříž)(1879–1949) Vydraženo:Sold: 260.000 Kč / 10 200 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 KčStarting/Selling price: 7.450 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

26: Bernard Buffet | Zátiší hazardního hráčeTable de Jeu

(1928 Paris – 1999 Tourtour) (1928 – 1999) Vydraženo:Sold: 8.000.000 Kč / 313 730 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 7.500.000 Kč Starting/Selling price: 294.120 EUR Odhadní cena: 9.000.000 – 12.000.000 KčEstimate: 352.940 – 470.590 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

27: Salvador Dalí | Tři grácieThree Graces

(1904 Figueres – 1989 Figueres) (1904–1989) Vydraženo:Sold: 120.000 Kč / 4 710 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 Kč Starting/Selling price: 1.180 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2.350 – 3.140 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

28: Albín Brunovský | Druhá varianta k super velkému záhradnému divadlu The Second Variation of the Super Big Garden Theater

(1935 Zohor – 1997 Bratislava) (1935–1997) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 2.900.000 Kč Starting/Selling price: 113.730 EUR Odhadní cena: 4.000.000 – 5.000.000 KčEstimate: 156.860 – 196.080 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

29: Martin Benka | Stodola Barn

(1888 Kostoliště – 1971 Malacky)(1888–1971) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč / 3 140 EUR Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 KčStarting/Selling price: 3.140 EUR Odhadní cena: 100.000 – 150.000 KčEstimate: 3.920 – 5.880 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

30: Dominik Skutecký | Portrét ženy Portrait of Woman

(1849 Gajary – 1921 Banská Bystrica) (1849 – 1921) Vydraženo:Sold: - Vyvolávací/Prodejní cena: 270.000 Kč Starting/Selling price: 10.590 EUR Odhadní cena: 300.000 – 400.000 KčEstimate: 11.770 – 15.690 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

Stránky