Aukční řád

Dražební podmínky

1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. (dále jen „dražebník“) formou aukcí.
Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. – U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1, Josefov, IČO: 28519213. Dražebník provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 14. května 2017 od 14:00 hodin na adrese: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1, Nové Město, 110 00. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů.

2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty
budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat u dražebníka. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, v případě, že je dražitel právnická osoba, výpisem z obchodního rejstříku. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci či zálohu.

3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje:
a) 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50.000 Kč,
b) 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
c) 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 1.000.000 Kč
d) 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
e) 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
f) 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000.000 Kč a více
Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

4. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 20% (není-li uvedeno v aukčním katalogu výslovně jinak). Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem nebo hotově při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti pracovních dnů po skončení aukce, pokud není písemně dohodnuto jinak.

5. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
– vyhotoví-li písemnou plnou moc na „dražebníka“ zastoupením na dražbě
– určí-li věci, které za něho má „dražebník“ dražit
– určí-li limit, do kterého za něho má „dražebník“ přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
– dražit po telefonu lze po písemné dohodě
Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách dražebníka Adolf Loos Apartment and Gallery - www.aloos.cz.

6. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby, nebo na základě „potvrzení o zaplacení ceny“ v galerii Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1, Josefov, PSČ 110 00, v době od pondělí do pátku od 10:00 do 17:30 hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky po telefonu 602 325 990. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. Veškeré náklady spojené s vydražitelem objednanou přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby do čtrnácti dnů po termínu dražby (nebude-li dohodnuto písemně jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení aukce.

7. Vydražené předměty jsou hrazeny na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery vedený u ČSOB (Československá obchodní banka), číslo účtu: 226434311/0300, IBAN: CZ30 0300 0000 0002 2643 4311, SWIFT CODE: CEKOCZPP. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 27 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD – pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup.

8. „Dražebník“ neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu. Dražitel má možnost se před aukcí seznámit se stavem nabízených předmětů a vyžádat si případně i tzv. condition report (oznámení o stavu předmětu).

9. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy.
Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny.

10. K vývozu některých předmětů kulturní hodnoty je vyžadováno Vývozní povolení, které vydává příslušný odbor státní správy po posouzení kulturního charakteru. Adolf Loos Apartment and Gallery není oprávněna vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním povolením.

11. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam:

signováno - podepsáno rukou umělce
připsáno - pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce
studio/dílna - dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce
škola - dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců
okruh - dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce
následovník - dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později
napodobitel - umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení neboopakování díla vzniklého neurčitého data po díle