54

Auction: 
28.10.2018
Roky: 
(1902 Praha – 1980 Paříž)
Year: 
(1902 – 1980)
Název díla: 
Čedičové skály
Artwork: 
FALAISE DE BASALTE
Created: 
1929
Created: 
1929
Vyvolávací/Prodejní cena: 
16.500.000 Kč
Odhadní cena: 
20.000.000 – 30.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
647.060 EUR
Estimate: 
784.310–1.176.470 EUR
Sold: 
18.250.000 Kč / 715.690 EUR
olej na plátně
73 x 99 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 29
Provenience:
- sbírka básníka Františka Halase 
(František Halas byl blízkým přítelem Toyen. Od roku 1930 se spolu s Toyen, Jindřichem Štyrským, Adolfem Hoffmeisterem, Vítězslavem Nezvalem, Emilem Fillou a dalšími podílel na literární a výtvarné podobě Erotic Revue.)
- sbírka Dr. Ivo Rottera, Národní galerie Belvedere, Vídeň
 
Vystavováno:
- „Jindřich Štyrský a Toyen“, Aventinská mansarda, Praha, 1. – 30. března 1930, kat. č. 13, zakoupil za 1500 Kč básník František Halas
- „Výstava obrazů Štyrského a Toyen“, Umělecká beseda, Praha, 18. listopadu – 4. prosince 1931
- „Štyrský – Toyen: artificialismus 1926/1931“, Východočeská galerie, Pardubice, 25. června – 6. září 1992; Galerie umění, Karlovy Vary, 17. září–1. listopadu 1992; Středočeská galerie, Praha, 11. listopadu 1992–10. ledna 1993
- „Toyen“, Galerie u Kamenného zvonu, Praha, 12. května – 6. srpna 2000
- „Beyond Klimt“, Národní galerie Belvedere, Vídeň, 23. března – 26. srpna 2018, reprodukováno v katalogu výstavy, str. 258
- vystaveno jako dlouhodobá zápůjčka v Národní galerii Belvedere, Vídeň
 
Publikováno:
- Rita Bischof a kol., Toyen: das malerische Werk, Neue Kritik, Frankfurt nad Rýnem 1987, reprodukováno černobíle pod č. 16 (uvedeno pod názvemBild)
ArtificialismusJindřich Štyrský a Toyen, Středočeská galerie 1993, reprodukováno na str. 31
- Karel Srp, Toyen, Argo, Galerie hl. m. Prahy, Praha 2000, reprodukováno na str. 74, pod č. 66, uvedeno pod názvem Obraz
 
Jde o vrcholné artificialistické dílo Toyen.
 
Konzultováno s blízkými přáteli Toyen Annie Le Brun a Georgesem Goldfaynem v srpnu 2018. Adolf Loos Apartment and Gallery děkuje Annie Le Brun a Georgesi Goldfaynovi za pomoc při katalogizaci díla (určení původního názvu obrazu).
Posouzeno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Mgr. Alenou Havlíkovou.
Přiložena expertíza PhDr. Karla Srpa, Ph.D., Praha, ze dne 7. února 2006.
Přiloženo potvrzení autenticity.
 
U této položky je snížena provize aukční síně ve výši 18% včetně DPH a autorských poplatků. 
oil on canvas
73 x 99 cm
signed and dated lower right: TOYEN 29
Provenance:
- collection of poet František Halas 
(František Halas was a close friend of Toyen. Since 1930 he has been involved with Jindřich Štyrský, Toyen, Adolf Hoffmeister, Vítězslav Nezval, Emil Filla and others in the literary and art form of the Erotic Revue.)
- collection of Dr. Ivo Rotter, National Gallery Belvedere, Vienna
 
Exhibited:
- „Jindřich Štyrský a Toyen“, Aventinská mansarda, Prague, March 11 – March 30, 1930, cat. no. 13, purchased for 1500 CZK by the poet František Halas
- „Výstava obrazů Štyrského a Toyen“, Umělecká beseda, Prague, November 18 – December 4, 1931
- „Štyrský – Toyen: artificialismus 1926/1931“, Východočeská galerie, Pardubice, June 25 – September 6, 1992; Galerie umění, Karlovy Vary, September 17 – November 1, 1992; Středočeská galerie, Prague, November 11, 1992 – January 10, 1993
- „Toyen“, Galerie u Kamenného zvonu, Prague, May 12 – August 6,  2000
- „Beyond Klimt“, National Gallery Belvedere, Vienna, March 23 – August 26, 2018, reproduced in exhibition catalogue, p. 258
- exhibited as a long-term loan at National Gallery Belvedere, Vienna
 
Publicated:
- Rita Bischof, Toyen: das malerische Werk, Neue Kritik, Frankfurt am Main, 1987, reproduced, fig. no. 16 (listed as „Bild“)
ArtificialismusJindřich Štyrský a Toyen, Středočeská galerie 1993, reproduced, p. 31
- Karel Srp, Toyen, Argo, Galerie hl. m. Prahy, Prague, 2000, reproduced, p. 74, fig. no. 66
 
This is one of the Toyen’s masterpiece from 1929.
 
Consulted with Annie Le Brun and Georges Goldfayn, close friends of Toyen, in August 2018. Adolf Loos Apartment and Gallery is grateful Le Brun and Goldfayn for recognition of the paitning.
Consulted with Professor Jaromír Zemina, Dr Jiří Machalický and Mgr Alena Havlíková.
Expertise by Dr Karel Srp attached, dated 7 February 2006, Prague.
Confirmation of authenticity attached.
 
At this item the buyer’s commision is reduced to 18 % incl. VAT and copyright fees „Droit de Suite“.