134.

Auction: 
Říjnová aukce v Mánesu
Author: 
Toyen (Marie Čermínová)
Roky: 
(1902 Praha – 1980 Paříž)
Year: 
(1902 – 1980)
Název díla: 
Piková dáma
Artwork: 
La Dame de Pique
Created: 
1926
Created: 
1926
Vyvolávací/Prodejní cena: 
29.900.000 Kč
Odhadní cena: 
35.000.000 – 40.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 150 000 EUR
Estimate: 
1 346 150 – 1 538 460 EUR
Sold: 
65 000 000 Kč
olej na plátně
92 x 65 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 1926
vzadu stará razítka „Succession Toyen“ (pozůstalost Toyen)

Provenience:
– sbírka malířky Toyen (až do její smrti)
– aukce pozůstalosti Toyen (Succession Marie Čermínová dite Toyen), Nouveau Drouot – Salle 10; 9, rue Drouot, Paris, položka č. 18, dne 21. června 1982
– zakoupeno francouzským sběratelem – významným soudcem pařížského soudního dvora za tehdy rekordních 84.170 FRF (faktura ze dne 21. 6. 1982 přiložena)

Vystaveno:
– Styrsky et Toyen, Galerie d ´art contemporain, 135 Boulevard Raspail, 27. 11.–10. 12. 1926, (č. katalogu 39 )
– Výstava nových obrazů Štyrského a Toyen , Aventinská mansarda, Praha 2. 6.–15. 7. 1928 (č. katalogu 42)
– Štýrský, Toyen, Heisler, Musée National d´Art Moderne, Paris, 2. 2.–29. 3. 1982, reprodukováno ve výstavním katalogu na str. 14
– Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha, 12. 5.–29. 8. 2000, reprodukováno celostránkově na str. 47
– Toyen une femme surréaliste, Musée d´Art Moderne, Saint-Étienne Métropole, 28. 6.–30. 9. 2002, reprodukováno celostránkově na str. 57

Publikováno:
– Jana Claverie, Štýrský, Toyen, Heisler, Centre Georges Pompidou, Museé na tional d´Art Moderne, Paris 1982, reprodukováno ve
výstavním katalogu na str. 14
– Ragnar von Holten, Toyen, Lindfors Förlag, Köping, 1984, reprodukováno na str. 11, obr. 3
– Rita Bischof, Toyen Das malerische Werk, Frankfurt nad Mohanem 1987, reprodukováno celostránkově na str. 67, č. 8
– Lenka Bydžovská – Karel Srp, Toyen, Galerie Hlavního města Prahy, Praha 2000, reprodukováno celostránkově na str. 47
– Karel Srp, Toyen une femme surréaliste, Musée d´Art Moderne, Saint-Étienne Métropole 2002, reprodukováno celostránkově na str. 57
 
Jedná se o ikonické dílo, jeden z vůbec nejdůležitějších olejů Toyen, o čemž také mimo jiné svědčí, že obraz byl zařazen na obálku aukčního katalogu „Succession Toyen“ při dražbě celé pozůstalosti malířky v Paříži (21.6.1982). Dílo Toyen srovnatelné galerijní kvality a významu se na českém a světovém aukčním trhu ještě dosud nikdy nedražilo.

Posouzeno a konzultováno PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
oil on canvas
Dimensions: 92 x 65 cm
signed and dated lower right: TOYEN 1926
verso old stamps: „Succession Toyen“
 
Provenance:
- collection of painter Toyen (until her death)
- auction of the Toyen inheritance (Succession Toyen), Nouveau Drouot - Salle 10; 9, rue Drouot, Paris, cat. no. 18, June 21, 1982
- purchased by a French collector - a prominent judge of the Paris Court of Justice for the then record FRF 84,170 (invoice dated June 21, 1982 attached)
 
Exhibited:
- Styrsky et Toyen, Contemporary Art Gallery, 135 Boulevard Raspail, 27 November - 10 December 1926, (catalog no. 39)
- Exhibition of new paintings by Styrsky and Toyen, Aventine Mansard, Prague 2 June - 15 July 1928 (catalog no. 42)
- Styrsky, Toyen, Heisler, Musée National d'Art Moderne, Paris, February 2 - March 29, 1982, reproduced in the exhibition catalog, p. 14
- Toyen, Prague City Gallery, Prague, May 12 - August 8, 2000, reproduced in catalogue, p. 47
- Toyen and femme surréaliste, Musée d'Art Moderne, Saint-Étienne Métropole, June 28 - September 9, 2002, reproduced in catalogue, p. 57
 
Publicated:
- Jan Claverie, Styrsky, Toyen, Heisler, Center Georges Pompidou, Museum of the National Art of Paris, Paris 1982, reproduced in the exhibition catalog, p. 14
- Ragnar von Holten, Toyen, Lindfors Förlag, Köping, 1984, reproduced on page 11, no. 3
- Rita Bischof, Toyen Das Malerische Werk, Frankfurt am Main 1987, reproduced, p. 67, no. 8
- Lenka Bydzovska - Karel Srp, Toyen, Prague City Gallery, Prague 2000, reproduced, p. 47
- Karel Srp, Toyen and femme surréaliste, Musée d'Art Moderne, Saint-Étienne Métropole 2002, reproduced, p. 57
 
 
This is an iconic work of art and one of the most important oil paintings Toyen ever painted. This is also why the work was selected as the cover of the Succession Toyen catalogue that accompanied the auction of the artist’s estate in Paris in 1982.
 
Assessed and consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.