20.10.2019

Auction overview Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalog
Aukce v Mánesu
Aukce: 20. 10. 2019 od 14 hodin
Předaukční výstava: 5. - 19. 10. 2019, od 10 - 18 hodin, 20. 10. 2019, od 10 - 13,30 hodin
Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 420/1, Praha 1
 
Nejvýznamnější položku aukce představuje mistrovský obraz Oskara Kokoschky s názvem Praha – Pohled z křížovnického kláštera. Toto impozantní plátno malíř namaloval po svém příchodu do Prahy v pozdním létě 1934 a představuje absolutní vrchol jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz vystaven v Mánesu. Obraz se tak přesně po 75 letech vrací zpět do této slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej. 
 
Olej Praha – Pohled z křížovnického kláštera byl mnohokrát publikován a vystavován. Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, např. ze Strahovského kláštera, ze zahrady Kramářovy vily, z obou břehů Vltavy a dalších míst jsou dnes součástí významných sbírek v Čechách i v zahraničí. Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most (1934, sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín (1936, sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám. Kokoschka si pro práci na tomto obraze vybral malý balkon v křížovnickém konventu na Starém městě a odtud pak svýma očima maloval Prahu téměř celé tři týdny. Díla jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. století se na aukcích objevují jen vzácně, jedná se tak o jedinečnou a neopakovatelnou aukční příležitost. 
Obraz tohoto významu se na českém aukčním trhu nikdy v minulosti nedražil. Dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 68.000.000 Kč.
 
Říjnová aukce také nabídne unikátní olej na plátně Bedřicha Havránka s názvem Chalupa v lese u potoka (U tůně) z roku 1875. Obraz je nejen ukázkou tehdejšího krajinářství, ale námět souvisí také s hledáním identity českého národa v polovině 19. století. Ve svých obrazech klidného a obyčejného života na samotách a v lesích českého venkova hledal Havránek únik z městského prostředí. Havránkův obraz této jedinečné kvality nebyl ještě nikdy dražen na českém aukčním trhu. Do aukce půjde s vyvolávací cenou 3.300.000 Kč.   
       
Dalšími „chef d´oeuvre“ aukce budou dva špičkové oleje Josefa Šímy s názvem Brie z roku 1952 a Krajina (Champs/Pole) z roku 1965. První obraz vznikl v době, kdy Šíma po desetileté přestávce, způsobené 2. světovou válkou, začal opět soustavně malovat. K novým obrazům ho zprvu inspirovala právě francouzská krajina v Brie, kde vlastnil malý domek a kam rád ujížděl z rušné Paříže, aby mohl malovat a nalézat klidnou francouzskou krajinu. V krajinách z 60. let se Šíma nejprve snaží opět navázat na své krajiny z počátku 30. let, ale záhy však dospívá k novému, mnohem abstraktnějšímu pojetí krajiny, v níž hraje dominantní roli světlo rozpouštějící hmotu a zaplavující celý obrazový prostor svou září. Vyvolávací cena obrazu Brie je 2.800.000 Kč a obrazu Krajina (Champs/Pole) je 3.100.000 Kč.     
 
Antonín Procházka je reprezentován obrazem s názvem Dívka v klobouku (1908). Procházka patřil k významné malířské generaci, která se v Praze poprvé prezentovala v roce 1907 výstavou Osmy, a právě nabízený obraz pochází z tohoto vzácného období vzniku skupiny Osma. Obraz půjde do aukce s vyvolávací cenou 1.900.000 Kč.                     
 
V aukci bude rovněž nabídnut charismatický olej Jindřicha Pruchy s názvem Podobizna ženy v klobouku (portrét přítelkyně Marie Dočekalové) z roku 1912. Obraz pochází ze sbírky stavitele Aloise Trojana a zobrazuje jednu z Pruchových osudových žen Marii Dočekalovou. Toto dílo jde do aukce s vyvolávací cenou 1.200.000 Kč. 
 
Aukční síni se do aukce podařilo získat také větší soubor děl Olbrama Zoubka, jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů 20. století. Z roku 1974 pochází například Zoubkova téměř tři metry dlouhá socha Zlatého hadakterá byla realizována pro kavárnuU Zlatého hada v Karlově ulici v Praze. Součástí aukce bude například i bronzová socha v životní velikosti s názvem Afrodité s jablkem, kterou sochař vytvořil v roce 1996 a také busta v nadživotní velikosti s názvem O Marii, kterou autor vytvořil v roce 1997. Do aukce jdou všechny tři položky s totožnou vyvolávací cenou 750.000 Kč.
 
Z dalších „highlightů“ aukce je nutné zmínit dnes již ikonické dílo Krištofa Kintery s názvem Mluvič/Talkman z roku 1999. Jedná se o mluvící sochu s autorovým vlastním komentářem, o jedno z nejvýraznějších děl současného českého umělce, který slaví mnohé úspěchy v tuzemsku i v zahraničí. 
 
Pozornost sběratelů a investorů nepochybně přitáhnou i další skvělá díla od Gabriela Maxe, Georgese Karse,Joži Uprky, Endreho Nemese, Maxe Kopfa, Karla Teige, Aloise Kalvody, Františka Tichého, Jiřího Hilmara, Milana Kunce, Jana Kubíčka, Jiřího Koláře, Vladislava Mirvalda, Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Joana Miró, Adrieny Šimotové a dalších.
 
Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky. 
Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl. 
 
Termín aukce: 20. října 2019 od 14 hodin
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání!
Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Auction: October 20, 2019 from 2 PM
Exhibition Times (Viewing):
October 5 - 19, 2019, 10 AM - 6 PM, October 20, 2019, 10 AM - 1:30 PM
Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 420/1, Praha 1
 
The most significant item of the auction is the masterpiece by Oskar Kokoschka entitled Prague – View from the Monastery of the Knights with the Cross with a Red Star. This impressive oil Kokoschka painted after his arrival in Prague in the late summer of 1934 and represents the absolute peak of his Prague views. In October 1934 the painting was exhibited in the Manes Exhibiton Hall. The painting returns to this famous exhibition hall exactly after 75 years, but this time for the first auction sale.
 
Oil on canvas with the title Prague – View from the Monastery of the Knights of the Cross with a Red Star was published and exhibited many times. Kokoschka's paintings depicting Prague from various spots, such as the Strahov Monastery, the Kramář Villa garden, both banks of the Vltava River and other places are now part of important collections in the Czech Republic and abroad. Together with the paintings Prague – Charles Bridge (1934, collection of the National Gallery in Prague) and Prague – Hradčany and Petřín (1936, collection of The Phillips Collection, Washington D.C.), this Kokoschka's canvas belongs to his three most important Prague views. Kokoschka chose a small balcony in the Convent of the Old Town, and from there he painted this canvas for almost three weeks.
The works of one of the most important painters of the 20th century rarely appear at auctions, so this is a unique and special auction opportunity. The image of this importance has never been offered on the Czech auction marketThe work goes to auction with starting price 68,000,000 CZK (plus 15% buyers commission).
 
The October auction will offer also a unique oil on canvas by Bedřich Havránek called The Cottage in the Forest by the Stream (By the Tank) from 1875. The painting is not only an great example of the landscape painting of that time, but the theme is also related to searching for the identity of the Czech nation in the mid 19th century. In his paintings Havránek sought an escape from the urban environment. Havránek's painting of this unique quality has never been auctioned on the Czech auction market. The starting price is 3,300,000 CZK.
       
The other chef d'oeuvre of this auction will include two top-class oils on canvas by Josef Šíma called Brie from 1952 and Landscape (Champs/Field) from 1965. In the first painting Šíma was inspired by the French landscape in Brie, where he owned a small house and where he liked to travel from busy Paris to paint. In the 1960s Šíma explored a new, more abstract concept of the landscape, in which the light-melting matter is the dominant role of the painting. The starting price of the Brie is 2,800,000 CZK and the Landscape (Champs/Field) is 3,100,000 CZK.
 
Antonín Procházka is represented by a painting entitled Girl in a Hat (1908). Procházka belonged to an important generation of painters, and he was first presented in Prague in 1907 on the exhibition of the group Osma. The painting will go to auction with starting price 1,900,000 CZK. The auction will  offer a charismatic oil on cardboard by Jindřich Prucha entitled Portrait of a Woman in a Hat (portrait of girlfriend Marie Dočekalová) from 1912. The painting comes from the collection of builder Alois Trojan and depicts one of Prucha's fateful women Marie Dočekalová. This piece goes to auction with starting price 1,200,000 CZK.
 
Among other “highlights” of the auction, it is worth mentioning the iconic work of Krištof Kintera entitled Talkman from 1999. It is a talking sculpture with the author's own commentary, one of the most striking work of a contemporary Czech artist who celebrates many successes abroad.
 
Collectors and investors will be undoubtedly attracted by other great works by Gabriel Max, Georges Kars, Joža Uprka, Endre Nemes, Max Kopf, Karel Teige, Alois Kalvoda, František Tichý, Jiří Hilmar, Milan Kunc, Jan Kubíček, Jiří Kolář, Vladislav Mirvald, Stanislav Libenský and Jaroslava Brychtová, Joan Miró, Adriena Šimotová and others.
 
All works of art have been consulted with the most important Czech experts and also foreign experts. The Auction House Adolf Loos Apartment and Gallery is the only one in the Czech Republic to provide a lifetime guarantee of the authenticity of the offered works af art.
 
Auction: October 20, 2019 from 2PM
 
Thank you for your favor and we look forward to seeing you again!
Adolf Loos Apartment and Gallery