20.10.2019

Přehled položek s výsledky
Aukce v Mánesu
Aukce: 20. 10. 2019 od 14 hodin
 
 
Český aukční rekord
 
Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery opět potvrdila, že je lídrem českého trhu s uměním. Za 78,5 milionů korun vč. aukční přirážky se v pražském Mánesu vydražil obraz Oskara Kokoschky z roku 1934 s názvem Praha – Pohled z křížovnického kláštera. Jedná se tak o nový český aukční rekord. Již jedenáct let, a to od roku 2009 tak Adolf Loos Apartment and Gallery drží nepřetržitě aukční rekordy nejdráže prodaných obrazů v České republice.
 
Vrcholem aukční sezóny byla nedělní aukce renomované aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery Praha, ve které byla nabídnuta vynikající díla z různých českých i zahraničních sbírek. Nejvýznamnější položkou aukce byl mistrovský obraz Oskara Kokoschky s názvem Praha – Pohled z křížovnického kláštera. Toto impozantní plátno malíř namaloval po svém příchodu do Prahy v pozdním létě 1934 a představuje absolutní vrchol jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz vystaven v Mánesu. Obraz se tak přesně po 75 letech vrátil zpět do slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej. Olej Praha – Pohled z křížovnického kláštera byl mnohokrát publikován a vystavován. Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most (1934, sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín (1936, sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám. Obraz se v aukci vydražil za 78.487.500 Kč vč. aukční přirážky. Jedná se tak o nový český aukční rekord. 
 
Účast na nedělní aukci byla obrovská. V aukci se utkalo mnoho dražitelů, ať již osobně v sále, po telefonu nebo skrz písemný limit. Mnoho vydražených děl poputuje za svými novými majiteli i přes hranice České republiky. 
 
Mezi nejcennější díla aukce patřil i obraz Krajina (Champs / Pole) z roku 1965 od Josefa Šímy. Významný poválečný olej se vydražil za 3.751.000 Kč vč. aukční přirážky. Obraz pocházel z významné moravské sbírky. Mezi další nejvýznamnější umělecká díla patřil zcela bezpochyby výjimečný obraz Jindřicha Pruchy s názvem Podobizna ženy v klobouku (portrét přítelkyně Marie Dočkalové) z roku 1912. Obraz pochází z významné sbírky stavitele Aloise Trojana a zobrazuje jednu z Pruchových osudových žen Marii Dočekalovou. Dílo bylo vydraženo za 1.512.500 Kč vč. aukční přirážky.
 
Další úspěchy říjnové aukce
Jeden z dalších úspěchů představovala bronzová plastika Afrodité s jablkem od Olbrama Zoubka. Cena se v aukci vyšplhala na 1.452.000 Kč vč. aukční přirážky. Bronzová busta v nadživotní velikosti s názvem O Mariikterou Olbram Zoubek vytvořil v roce 1997, se vydražila za skoro jeden milion korun českých, přesně za 992.200 Kč vč. aukční přirážky. Celkem 1.185.800 Kč vč. aukční přirážky zaplatí dražitel za mluvící sochu Talkmana od Krištofa Kintery, jednoho z nejvýraznějších umělců české výtvarné scény.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu Filipa Venclíka a Domova sociální péče HagiborCelkový výtěžek charitativní aukce činil 80.000 Kč.
Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky. Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl. 
                                                                                                                                      
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání!
Adolf Loos Apartment and Gallery 
 
 
Auction: October 20, 2019 from 2 PM
 
Czech auction record 
 
The Adolf Loos Apartment and Gallery again confirmed that it is the leader of the Czech art market. Painting by Oskar Kokoschka from 1934 entitled Prague - View from the Monastery of the Cross was auctioned off for 78.5 milion CZK incl. buyer’s premium. This is a new Czech auction record. For eleven years, since 2009, Adolf Loos Apartment and Gallery has kept the auction records of the most expensive paintings sold in the Czech Republic.
 
The highlight of the auction season was the Sunday auction of the renowned Adolf Loos Apartment and Gallery Prague. The most important item of the auction was a master painting by Oskar Kokoschka called Prague - View from the Monastery of the Knights of the Cross with a Red Star. This impressive canvas was painted by Kokoschka after arriving in Prague in the late summer of 1934 and represents the absolute peak of his Prague vedutes. In October 1934 the painting was exhibited in Mánes. After 75 years, the painting returned to the famous exhibition hall, this time for the first auction sale. Oil on canvas Prague - View from the Monastery of the Knights of the Cross with a Red Starwas published and exhibited many times. Along with the paintings Prague - Charles Bridge (1934, collection of the National Gallery in Prague) and Prague - Hradčany and Petřín (1936, collection of The Phillips Collection, Washington D. C.), the paiting belongs to Kokoschka‘s three more important Prague vedutes. Auction price was 78.487.500 CZK incl. buyer’s premium.
 
Participation in the Sunday auction was a large. Many bidders competed in the auction, either personally in the hall, by phone or through a written limit.
 
Among the most valuable works of the auction was the painting Landscape (Champs / Field) from 1965 by Josef Šíma. Significant post-war oil was auctioned off for 3,751,000 CZK incl. buyer’s premium. The picture came from significant Moravian collection. Another of the most important works of art was an exceptional painting by Jindřich Prucha entitled Portrait of Women in a Hat from 1912. The paintings comes from Alois Trojan's collection and depicts on of Prucha's fateful women Marie Dočekalová. The painting was sold for 1.512.500 CZK incl. buyer’s premium.
 
Other successes of the October auction
One other success was the bronze sculpture Aphrodite with an Apple by Olbram Zoubek. The price in the auction climbed to 1.452.000 CZK incl. buyer’s premium.
A bronze bust called About Mary by Olbram Zoubek from 1997, was auctioned off for nearly one million Czech crowns, for exactly 992,200 CZK incl. buyer’s premium. Talking statue of Talkman by Kristof Kintera, one of the most distinctive artists of the Czech art scene, was sold for 1.185.800 CZK incl. buyer’s premium.
 
The Adolf Loos Apartment and Gallery chose another charity auction. The full auction proceeds will be donated to the Filip Venclík Foundation and Hagibor Social Care Home. The total proceeds from the charity auction were 80,000 CZK
All works of art were evaluated by the most important Czech experts and foreign experts. The auction house is the only one in the Czech Republic that gives a lifetime guarantee of the authenticity of auctioned artworks.
 
Thank you and we look forward to seeing you again!
Adolf Loos Apartment and Gallery