Aukční řád

I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. (dále jen „aukční dům“), která organizuje dražbu v souladu s právním řádem České republiky.
2. Aukční dům provádí aukci movitých věcí, které nepocházejí z trestné činnosti a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi (Národní galerie, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Vojenské historické muzeum apod.) na základě smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s aukčním domem. Předměty, které byly určeny, resp. navrženy jako kulturní památky, jsou v katalogu označeny písmenem – KP – a podléhají zvláštnímu režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II.
KLUB DRAŽITELŮ

1. Aukční dům provádí aukce na žádost vlastníků dražených předmětů , které se mohou zúčastnit členové Klubu dražitelů (dále jen „členové KD“). Aukční dům je členem Klubu dražitelů. Členem Klubu dražitelů se může stát fyzická či právnická osoba i v den samostné aukce, při splnění podmínek uvedených v bodě 2.
2. Aukční dům zaregistruje jako člena KD fyzickou nebo právnickou osobu, která o členství požádá a prokáže, že se jedná o fyzickou osobu starší 18 let, která je plně svéprávná či že se jedná o práv- nickou osobu sídlící na území ČR zastoupenou pro účely členství v KD zákonným zástupcem. Při registraci je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu totožnosti či cestovního pasu, u právnických osob pak dále aktuální výpis z obchodního rejstříku.
3. Rozhodnutí o registraci zájemce v členství Klubu dražitelů záleží na uvážení aukčního domu. Členství v Klubu dražitelů je nenárokové.
4. Pokud člen KD poruší pravidla stanovená v tomto aukčním řádu, je aukční dům oprávněn zrušit jeho členství v Klubu dražitelů. O této skutečnosti bude tato osoba vyrozuměna.
5. Registrace do KD je zároveň souhlasem pro Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. ke shromaž- ďování, uchovávání a zpracování osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

III.
ÚČASTNÍK DRAŽBY

1. Účastníkem dražby může být pouze člen KD. Účastníkem dražby nesmí být osoba podnapilá či osoba hrubě porušující při dražbě pravidla slušného chování, jakož ani osoba, jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, dále členové KD, kteří nesložili dražební jistotu, je-li požadována a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož aukčního domu. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání aukčního domu nebo osoby jím písemně pověřené doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či platného cestovního pasu, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a jsou-li rozdávána dražební čísla, převzít dražební číslo; bylo-li požadováno složení dražební jistoty, jsou účastníci dražby povinni způsobem stanoveným v aukčním řádu doložit i složení dražební jistoty.
2. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat jiným členem KD na základě písemné plné moci; za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastník dražby udělí plnou moc rovněž pro zastupování na opakované dražbě, budou-li splněny podmínky pro její konání. 

 

IV.
NAVRHOVATEL A LICITÁTOR

1. Navrhovatelem je osoba, která navrhuje provedení dražby. Navrhovatel musí s aukčním domem uzavřít písemnou smlouvu o provedení dražby, jinak nelze dražbu provést. To neplatí, je-li aukční dům navrhovatelem.
2. Licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukčního domu úkony při dražbě. Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, a uděluje příklep. 

 

V.
DRAŽBA

1. Dražba je neveřejná. Dražby se mohou účastnit pouze členové Klubu dražitelů. I při splnění této podmínky se nemohou dražby zú- častnit členové KD, kteří jsou podnapilí či ti kteří porušují pravidla slušného chování (se znečištěným nebo jinak nedůstojným oděvem nebo chováním, které by mohlo být dražitelům na obtíž apod.).
2. Nejméně jeden den před konáním aukce aukční dům umožní také prohlídku věcí do dražby zařazených v místě uvedeném v aukčním katalogu. Tato podmínka se nemusí týkat věcí těžších nebo objemných (v takovém případě může být vystavena pouze fotografie věcí, nicméně účastníkům dražby je prohlídka těchto předmětů umožněna před dražbou).
3. Po dobu výstavy ve smyslu čl. II. 2. tohoto aukčního řádu a vlastní dražby je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat jakékoli věci mezi členy Klubu dražitelů a jakýmkoli způsobem obrazově zachycovat (např. filmovat či fotografovat) věci vystavené či vydražované. Po tutéž dobu jsou všichni členové Klubu dražitelů povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených či vydražovaných věcí. Zájemci mohou před dražbou požádat zástupce aukčního domu o poskytnutí profesionálních fotografií v digitální podobě. 

Průběh dražby

4. Kdo prokáže, že je členem Klubu dražitelů, má nárok si vyzvednout dražební číslo; to může aukční dům vázat na složení zálohy. Záloha bude navrácena při vrácení dražebního čísla, což lze učinit nejpozději jednu hodinu po přiklepnutí vydražované věci či poslední vydražované věci. K pozdějšímu vrácení dražebního čísla nelze zálohu vrátit. Kdo nedrží dražební číslo, nemůže dražit; to neplatí, draží-li v zastoupení někoho aukční dům.

5. Dražbu provádí aukční dům svými zaměstnanci nebo aukčním domem pověřenými osobami, které jsou povinny každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat a uvést její číslo podle katalogu, dále tzv. nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost. 

Nejnižší podání

6. Nejnižší podání činí zpravidla 2/3 ceny odhadnuté nebo zjištěné. Nejnižší podání je částkou, za kterou bude věc v dražbě vyvolána poprvé.

Příhozy

7. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Za příhoz se považuje, zvedne-li účastník dražby viditelně v ruce uchopené dražební číslo. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: 

a) 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50.00 Kč
b) 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
c) 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 1.000.000 Kč
d) 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
e) 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
f) 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000.000 Kč, ale méně než 50.000.000 Kč
g) 500.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000.000 Kč, ale méně než 100.000.000 Kč
h) 1.000.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000.000 Kč a více

 


Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána.
8. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí. Udělením příklepu je dražba skončena.
9. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání u předmětu dražby, který je v pořadí poslední, licitátor dražbu ukončí, jinak licitátor dražbu ukončí udělením příklepu u předmětu dražby, který je v pořadí poslední.

10. Výsledková listina o průběhu dražby zobrazuje ceny dosažené nejvyšším podáním v rámci dražby předmětů dražby.

 

VI.
VYDRAŽITEL

1. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem – příklepová cena) a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.
2. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut. Jakékoliv spory v tomto ohledu závisejí výlučně na rozhodnutí aukčního domu. Okamžikem udělení příklepu vzniká vydražiteli povinnost uhradit příklepovou cenu (tj. cenu předmětu dražby ve výši nejvyššího podání), zvýšenou o aukční provizi vč. DPH.

3. Na vydražitele přechází vlastnické právo k předmětu dražby až úplným zaplacením příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH.

4. Právo na vydání vydražené věci vzniká vydražiteli po přechodu vlastnického práva dle tohoto aukčního řádu a po zaplacení celkové dlužné částky vůči aukčnímu domu vzniklé v souvislosti s dražbou a v souladu s tímto aukčním řádem. Celkovou dlužnou částkou se pro účely tohoto aukčního řádu rozumí vedle příklepové ceny a aukční provize vč. DPH, rovněž případné poplatky za skladné a další poplatky uplatněné v souladu s tímto řádem.

Způsob placení

5. Jestliže dražba skončila, musí vydražitel, dražil-li osobně, příklepovou cenu zvýšenou o aukční provizi vč. DPH zaplatit v hotovosti, či po dohodě s aukčním domem i jiným platebním instrumentem (bankovním převodem). Aukční dům poskytne vydražiteli dodatečnou lhůtu 10 (deseti) pracovních dnů (nebude-li písemně dohodnuto jinak) k zaplacení příklepové ceny a aukční provize vč. DPH, nebo jejich části. V případě, že nebude příklepová cena zvýšená o aukční provizi vč. DPH zaplacena ve stanovené lhůtě, má se za to, že bylo od smlouvy odstoupeno a vydražitel je v tomto případě povinen zaplatit aukčnímu domu aukční provizi vč. DPH, dále veškerou škodu a náklady související se zmařením účelu dražby. Věci, které nebyly zaplaceny, se mohou dražit v opakované dražbě (práva vlastníků tím nejsou dotčena). Příklepovou cenu a aukční provizi nelze dodatečně snížit.

6. Uhrazená dražební jistota se započítá vydražiteli na příklepovou cenu.
7. V případě, že člen klubu dražitelů neuhradí příklepovou cenu a aukční provizi vč. DPH způsobem a ve lhůtě stanovené výše, je aukční dům oprávněn vymáhat uhrazení aukční provize vč. DPH, veškeré škody a související náklady, které aukčnímu domu a vlastníkovi věci vznikly v souvislosti se zmařením účelu dražby.

8. Aukční dům nepřijímá platby prostřednictvím platebních karet a hotovost nad částku v ekvivalentu EUR 10 000.
9. Vydražené předměty jsou hrazeny hotově či na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 25 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD – pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup. 

Příklepová cena

10. Příklepovou cenou je cena dosažená vydražením věci (cena podání s uděleným příklepem); tato příklepová cena je cenou kupní ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K příklepové ceně je vydražitel povinen zaplatit aukčnímu domu ještě 21 % z této příklepové ceny jako aukční provizi (není-li uvedeno v aukčním katalogu jinak).V případě dražby způsobem on-line (prostřednictvím internetu) přes portál Invaluable.com je vydražitel povinen zaplatit aukčnímu domu k příklepové ceně ještě 26 % jako aukční provizi. Tato provize v sobě zahrnuje DPH v příslušné zákonné výši a autorské poplatky.

11. Námitky proti přiklepnutí musí vydražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K pozdějším námitkám nelze přihlížet.
12. Vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí protokolem o předání předmětu dražby, který kromě vydražitele podepíše aukční dům.

13. Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
14. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření (plné moci) vydražitele předán smluvnímu přepravci. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby do 14 (čtrnácti) dnů po termínu dražby (nebude-li písemně dohodnuto jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem či jeho smluvním přepravcem, nejpozději však ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne skončení dražby. 

15. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby, nebo na základě „potvrzení o zaplacení ceny“ v Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1, Josefov, PSČ 110 00, v době od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky po telefonu +420 728 882 236. 

Účast v dražbě na základě plné moci

16. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby i bez své osobní přítomnosti na dražbě, a to na základě písemné plné moci udělené aukčnímu domu, ve znění dle přílohy 1 nebo 2 tohoto aukčního řádu, a to buď způsobem dle odst. 16 tohoto článku, nebo způsobem dle odst. 17 tohoto článku.

17. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby prostřednictvím telefonu, přičemž za tímto účelem může udělit aukčnímu domu plnou moc ve znění dle přílohy č. 1 tohoto aukčního řádu, ve které uvede své telefonní číslo, na které jej aukční dům před zahájením dražby požadované věci zkontaktuje. Účastník dražby uvedením telefonního čísla na sebe přebírá veškerou odpovědnost za správnost a dostupnost uvedeného čísla. Účastník dražby se zavazuje po zahájení dražby udělovat aukčnímu domu (nebo jeho pověřenému pracovníkovi) prostřednictvím uvedeného telefonního čísla závazné, jasné a srozumitelné pokyny k postupu v rámci dražby, včetně, nikoliv však zejména, k výši ceny, za kterou má být v plné moci specifikovaná věc pro něj vydražena. Udělením plné moci při dražbě po telefonu se účastník dražby zavazuje k zakoupení předmětu dražby, o který se v dražbě uchází minimálně za vyvolávací cenu (a to i v případě nezájmu dalších dražitelů či nemožnosti se účastníkovi během dražby dovolat) předmětu dražby uvedenou aukčním domem v aukčním katalogu. Účastník dražby udělením plné moci zároveň výslovně souhlasí s případným nahráváním telefonického rozhovoru, přičemž aukční dům je povinen uchovávat a použít záznam z hovoru výhradně k řešení případných sporů s účastníkem dražby a nesmí jej kromě tohoto účelu zpřístupnit třetí osobě. 

18. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby prostřednictvím stanovení tzv. limitní ceny, přičemž za tímto účelem může udělit aukčnímu domu plnou moc ve znění dle přílohy č. 2 tohoto aukčního řádu, ve které účastník dražby uvede koneč- nou příklepovou cenou, do které je ochoten zvyšovat jednotlivé příhozy na požadovanou věc. Nad stanovenou limitní cenu nebudou příhozy pro tohoto účastníka dražby prováděny. Účastník dražby se může informovat o výsledku dražby telefonicky či emailem. Po udělení příklepu podání účastníka dražby učiněnému v rámci určené limitní ceny je účastník dražby považován za vydražitele se všemi právy a povinnostmi vydražitele. V případě, že účastník dražby postupem podle tohoto odstavce požadovanou věc úspěšně vydraží, bude mu ze strany aukčního domu zaslána faktura s uvedením platebních podmínek pro úhradu příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH.

19. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby prostřednictvím portálu Invaluable.com (není-li uvedeno v aukčním katalogu jinak), přičemž za tímto účelem poskytne svoje platné údaje, které posléze aukční dům prostřednictvím Invaluable.com schválí nebo si vyžádá dodatečné údaje ke schválení dražby přes internet. V případě dražby způsobem on-line (prostřednictvím internetu) přes portál Invaluable.com je vydražitel povinen zaplatit aukčnímu domu k příklepové ceně ještě 26 % jako aukční provizi. Tato provize v sobě zahrnuje DPH v příslušné zákonné výši a autorské poplatky.

 

VII.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY – OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. „Dražebník“ neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu. Dražitel má možnost se před aukcí seznámit se stavem nabízených předmětů a vyžádat si pří- padně i tzv. condition report (oznámení o stavu předmětu).
2. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. Vzhledem k charakteru a povaze dražených věcí coby uměleckých předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému byl udělen příklep, ve smyslu §1916 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, vzdává svých práv z vadného plnění.
3. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 zákona. Trvalý vývoz těchto předmětů lze z území České republiky uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejsou předměty prohlášenými za kulturní památku, ani před- měty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Adolf Loos Apartment and Gallery není oprávněna vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním povolením.
4. Po dohodě s aukčním domem lze za úplatu sjednat podmínky doručení předmětu dražby v tuzemsku i do zahraničí. Aukční dům však neodpovídá za případné nevydání povolení k trvalému vývozu do zahraničí příslušnými institucemi ČR dle ustanovení platného zákona.

5. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu, týkající se přisuzovaných vlastností, původu, data, stáří, provenience, stavu, nejnižší vyvolávací ceny či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor aukčního domu. Aukční dům si pro utvoření tohoto názoru vyhrazuje právo konzultovat odborníky či úřední místa a řídit se jejich vyjádřením.

6. Všechna vyrozumění ze strany aukčního domu učiněná vůči členovi KD či navrhovateli se zasílají primárně na email zvolený členem KD či navrhovatelem, a pokud není email uveden, pak budou písemnosti zasílány poštou formou listovní zásilky; lze je však předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny. Veškeré písemnosti se považují za doručené pátým dnem poté, co byly odeslány. Peněžité částky se skládají hotově nebo zasílají poštou formou peněžní zásilky doručované do vlastních rukou, převodem z účtu u banky nebo jiným bezhotovostním způsobem; lze je též předat i jiným prokazatelným způsobem do rukou osoby, které jsou určeny. Jde-li o bezhotovostní převod, je částka odeslána odepsáním z účtu odesílatele za podmínky, že bude připsána na účet příjemce.

7. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam:
signováno – podepsáno rukou umělce
připsáno – vysoce pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce
studio/dílna – dílo vzniklé pravděpodobně v dílně,  tj. v bezprostředním okolí umělce
škola – dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců
okruh – dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce následovník – dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později
napodobitel – umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo opakování díla vzniklého neurčitého data po díle

Tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí. Všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti se řídí českým právem.