ego!, Magazine Hospodářských novin, 16.11.2017

ego!, Magazine Hospodářských novin, 16.11.2017