Položky aukce

Dubnová aukce v MánesuApril Auction in Mánes - 18.04.2021

Aukce umění Adolf Loos Apartment and Gallery, neděle 18. dubna ve 14 hodin

Na nedělní aukci umění, aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery, padaly nové světové aukční rekordy. Aukční síň tak opětovně potvrdila, že je lídrem českého trhu s uměním a na aukci umění v pražském Mánesu vydražila obraz malířky Toyen s názvem Cirkus z roku 1925 za fantastických 79.557.500 Kč. Jedná se tak o nový světový aukční rekord Toyen. Nádherný olej Jana Preislera „Tři ženy v lese“ se vydražil za rekordních 29.040.000 Kč. 

Toyen Cirkus poprvé vystavila v roce 1925 na proslulé světové výstavě L´art d´aujourd´hui (Umění dneška) v Paříži, společně s obrazem Přístav (nyní ve sbírce francouzského Národního muzea moderního umění Centre Georges Pompidou v Paříži). Tvorba Toyen z tohoto  tvůrčího období je mezi sběrateli a investory velmi vyhledávaná. Obraz dražilo po telefonu pět zájemců. Velkým úspěchem aukce byla dražba dalšího díla od Toyen pohlednicového formátu s titulem Sans Titre /Bez názvu (Hlava kočkovité šelmy) z období kolem roku 1955, jehož cena se vyšplhala z 680.000 Kč na částku ke třem milionům korun. Obraz pocházel ze sbírky slavného zakladatele světového surrealistického hnutí André Bretona, který mu Toyen v padesátých letech osobně věnovala. 

Světového aukčního rekordu se dočkalo vrcholné dílo malíře Jana Preislera pojmenované Tři dívky v lese z roku 1906. Ikonickou malbu symbolismu obohacuje i její vynikající provenience, pochází ze sbírky sběratele, mecenáše umění a přítele Jana Preislera pana Bohuslava Duška. Pozornost dražitelů rovněž získal Preislerův pastel s názvem Tři ženy (V lese) z roku 1908, který se prodal za vynikajících 1.052.700 Kč.  

Další velmi cennou položku aukce představovala atraktivní olejomalba Alfonse Muchy s názvem Pohled do budoucnosti z roku 1938, pocházející ze sbírky osobního lékař Alfonse Muchy MUDr. Bobka. Okouzlující dílo se vydražilo za fantastických 13.500.000 Kč, což je rovněž nový autorský rekord malíře dosažený v České republice.  

Na aukci byl zastoupen také výrazný představitel francouzské poválečné figurativní malby Bernard Buffet, který byl ve své době považován za mezinárodní hvězdu srovnatelnou s Picassem. Jeho znamenité zátiší pojmenované Nature morte au pot de jacinthe (P.B. Amour) Paris z roku 1956 se vydražilo za 5.384.500 Kč. Buffet věnoval toto excelentní plátno svému milenci Pierru Bergé, spoluzakladateli ikonické módní značky Yves Saint Laurent.  

Významnou položku aukce představoval obraz Maxe Švabinského, Akt se slunečníkem (Kráčející). Obraz vznikl v plenéru během horkých letních dnů roku 1908 v Rajské zahradě na rozhraní Vinohrad a Žižkova, přičemž autor zachytil svou snoubenku Elu Vejrychovou. Cena obrazu vystoupala na 1.512.500 Kč.

Na aukci zazářilo i několik vynikajících děl Františka Kupky. Jedním z nich byla Kupkova vzácná Abstraktní kompozice z let 1930 až 1935, která se vydražila za 2.480.500 Kč. Mimořádného výsledku rovněž dosáhla jeho magická práce Cesta ticha II. (La Voie du Silence II.). Konečná cena obrazu byla 762.300 Kč. 

K senzacím aukce patřila dražba kolekce čtrnácti drobných kreseb Františka Kupky z významné sbírky mecenáše umění a továrníka Jindřicha Waldese. První z těchto kreseb koupil Waldes přímo od Františka Kupky v březnu 1919, ihned po jejich seznámení. Waldesova sbírka Kupků byla nejvýznamnější na světě a Waldes byl od počátku největším Kupkovým velkorysým podporovatelem a propagátorem. Všechny kresby se prodaly za vynikající ceny, které se pohybovaly v rozmezí od 52.000 Kč do 655.000 Kč. Dosažené ceny několikanásobně převýšily své vyvolávací ceny. 

V kategorii poválečného umění na aukci vynikla umělkyně Běla Kolářová. Její asambláž s názvem Automat na polykání peněz z roku 1966 se vydražila za rekordních 968.000 Kč. 

Současné umělce na dražbě zastupoval populární autor tzv. mýdlových bublin Jiří Georg Dokoupil. Jeho obraz plný bublin z roku 2015 se prodal za 835.000 Kč. Obraz Magdaleny Jetelové ze série Pacific Ring of Fire se vydražil za 653.400 Kč. Komorní práce MOTHERHOOD II. z roku 2019 od jednoho z nejvýraznějších současných malířů Hynka Martince se vydražila za téměř 230.000 Kč. 

 

Sběratelům umění bylo v jarní aukci nabídnuto 140 vynikajících uměleckých děl a celková cena za vydražené položky přesáhla 160.000.000 Kč. Během aukce bylo prodáno přes 90 % nabízených předmětů. 

Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu AUTTALK Kateřiny SokolovéNadačního fondu Filipa Venclíka a Domova sociální péče Hagibor

 

 Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání tentokrát již v budově Expo 58 na Letné!

 Adolf Loos Apartment and Gallery

 

 

 
 
 

New world auction records were achieved at Sunday's art auction at the Adolf Loos Apartment and Gallery. The auction house confirmed that it is the leader of the Czech art market and at its auction in Prague's Manes it auctioned a painting by Toyen called Cirkus from 1925 for a fantastic CZK 80,000,000 (3 076 950 EUR). It is a new world auction record for Toyen. Jan Preisler's beautiful oil Three Women in the Forest was auctioned for a record price CZK 29,000,000 (1 115 400 EUR). 

Toyen Cirkus first exhibited in 1925 at the world-famous L´art d´aujourd´hui (Art of Today) in Paris, along with the painting The Harbor (now in the collection of the French National Museum of Modern Art Center Georges Pompidou in Paris). Toyen's work from this creative period is very popular among collectors and investors. The painting was auctioned on the phone by five people. A great success of the auction was the auction of another Toyen chamber work with the title Sans Titre / Untitled (Feline Head) from the period around 1955, the price climbed from CZK 680,000 to CZK 3,000,000 (115 400 EUR). The painting came from the collection of the world-famous founder of the world surrealist movement, André Breton, which Toyen personally dedicated to him in the 1950s.

The world auction record gained the masterpiece of the painter Jan Preisler named Three Girls in the Forest from 1906. The iconic painting of symbolism is enriched by its excellent provenance, it comes from the collection of collector, art patron and friend Jan Preisler Mr. Bohuslav Dusek. Preisler's pastel entitled Three Women (In the Forest) from 1908, which sold for an excellent CZK 1,052,700, (40 490 EUR) also attracted the attention of auctioneers.

Another very valuable item of the auction was an attractive oil painting by Alfons Mucha entitled A Look into the Future from 1938 from the collection of personal physician Alfons Mucha MUDr. Bobka. The charming work was auctioned for a fantastic CZK 13,500,000 (519,230 EUR), which is also the painter's new record set in the Czech Republic.

Bernard Buffet, a prominent representative of French post-war figurative painting, who was once considered an international star comparable to Picasso, was represented at the auction. His excellent still life was named Nature morte au pot de jacinthe (P.B. Amour) Paris from 1956 was auctioned for CZK 5,500,000 (211 540 EUR). Buffet dedicated this excellent canvas to his lover Pierre Bergé, co-founder of the iconic fashion brand Yves Saint Laurent.

A significant item in the auction was a painting by Max Svabinsky Nude with a Parasol (Walking). The painting was created in the open air during the hot summer days of 1908 in the Paradise Garden on the border of Vinohrady and Zizkov, while the author captured his fiancée Ela Vejrychova. The price of the painting was CZK 1,500,000 (57 700 EUR). 

Several excellent works by Frantisek Kupka also achieved huge success at the auction. One of them was Kupka's rare Abstract Composition from 1930 to 1935, which was auctioned for CZK 2,500,000 (96 150 EUR). His magical work La Voie du Silence II. got an extraordinary result. The final price of the painting was CZK 762,500 (29 300 EUR). 

The sensations of the auction was a collection of fourteen small drawings by Frantisek Kupka from the important collection of the patron of the arts and the factory owner Jindrich Waldes.The first of these drawings was bought by Waldes directly from Frantisek Kupka in March 1919, immediately after their acquaintance. Waldes' Kupka collection was the most important in the world, and Waldes has been Kupka's greatest generous supporter and promoter from the beginning. All drawings were sold at excellent prices, which ranged from CZK 60,000 (2 300 EUR) to CZK 655,000 (25 200 EUR). 

During the auction, the first honored painting by the painter Theodor Pistek called Jam Session from 1958, which was auctioned for CZK 1,876,000 (72 150 EUR) also attracted attention.In the category of post-war art, the artist Bela Kolarova stood out at the auction. Her assemblage, called the 1966 Money Swallowing Machine, was auctioned for a record CZK 970,000 (37 300 EUR)

Contemporary artists were represented at the auction by the popular author of the so-called soap bubbles Jiri Georg Dokoupil. His painting full of bubbles from 2015 was sold for CZK 835,000 (32 120 EUR). Chamber work MOTHERHOOD II. From 2019, one of the most prominent contemporary painters, Hynek Martinec, auctioned for CZK 230,000 (8 850 EUR)

Art collectors were offered 140 excellent works of art in the spring auction and the total price for the auctioned items exceeded CZK 161,000,000 (6 153 846 EUR). Over 90% of the offered items were sold during the auction.

Adolf Loos Apartment and Gallery is also organizing another annual charity auction. The full proceeds of the auction were donated to support the AUTTALK Endowment Fund of Katerina Sokolova, the Filip Venclik Endowment Fundand the Hagibor Social Care Home.

Adolf Loos Apartment and Gallery is the only auction house in the Czech Republic to provide a lifetime guarantee of the authenticity of the works of art it offers.

 

Thank you for your support and we are looking forward to the next auction!

Charitativní aukceCharity auction

1: Olbram Zoubek | Eva (Prsa) Eva (Chest)

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 960 EUR Odhadní cena: 40.000 - 60.000 KčEstimate: 1 540 - 2 310 EUR
reliéf,...
...
zobrazit detail show detail

2: Olbram Zoubek | Hlava tanečniceDancer Head

(1926 Praha – 2017 Praha)(1926 – 2017) Vydraženo:Sold: 150.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 90.000 KčStarting/Selling price: 3 460 EUR Odhadní cena: 150.000 - 200.000 KčEstimate: 5 770 - 7 690 EUR
reliéf,...
...
zobrazit detail show detail

3: Eva Kmentová | Pěst Fist

(1928 Praha – 1980 Praha)(1928 – 1980) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 KčStarting/Selling price: 1 730 EUR Odhadní cena: 50.000 - 70.000 KčEstimate: 1 920 - 2 690 EUR
reliéf,...
...
zobrazit detail show detail

4: Antonín Procházka | Dívka s květinami Girl with Flowers

(1882 Vážany – 1945 Brno)(1882 – 1945) Vydraženo:Sold: 150.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5 770 EUR Odhadní cena: 200.000 - 300.000 KčEstimate: 7 690 - 11 540 EUR
kolorovaná...
...
zobrazit detail show detail

5: Neznámý holandský či jihoněmecký sochař (okruh Giambologna)UNKNOWN DUTCH OR SOUTH GERMAN SCULPTOR (CIRCLE OF GIAMBOLOGNA) | FortunaFortuna

Vydraženo:Sold: 250.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 250.000 Kč Starting/Selling price: 9 620 EUR Odhadní cena: 300.000 - 500.000 KčEstimate: 11 540 - 19 230 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

6: Jan Štursa | Píseň noci Song of the Night

(1880 Nové Město na Moravě – 1925 Praha)(1880 – 1925) Vydraženo:Sold: 32.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 KčStarting/Selling price: 850 EUR Odhadní cena: 30.000 - 40.000 KčEstimate: 1 150 - 1 540 EUR
patinovaný...
...
zobrazit detail show detail

7: František Kupka | Ženská hlava-znak firmy WaldesFemale head - Waldes emblem

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 190.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5 770 EUR Odhadní cena: 200.000–300.000 KčEstimate: 7 690 - 11 540 EUR
...
bronze medal...
zobrazit detail show detail

8: František Kupka | Basista Bass

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 43.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1 150 EUR Odhadní cena: 40.000 - 60.000 KčEstimate: 1 540 - 2 310 EUR
tužka na...
pencil on...
zobrazit detail show detail

9: František Kupka | Harmonikář / Žena na lavičce Accordionist / Woman on a Bench

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 120.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 KčStarting/Selling price: 3 080 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate: 3 850 - 5 770 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

10: František Kupka | Čelista Musician

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 75.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 30.000 KčStarting/Selling price: 1 150 EUR Odhadní cena: 40.000 - 60.000 KčEstimate: 1 540 - 2 310 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

11: František Kupka | Figurální náčrt (Muž ležící na chodníku) Figural sketch (Man Lying on the Sidewalk)

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 85.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 1 920 EUR Odhadní cena: 60.000 - 80.000 KčEstimate: 2 310 - 3 080 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

12: František Kupka | Ilustrace k písni písní Illustration for Song of Songs

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 540.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 Kč Starting/Selling price: 5 770 EUR Odhadní cena: 200.000 - 250.000 KčEstimate: 7 690 - 9 620 EUR
kombinovaná...
...
zobrazit detail show detail

13: František Kupka | Náčrt k ilustracím (zřejmě k písni písní) Sketch for illustrations (probably to the Song of Songs)

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 45.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 KčStarting/Selling price: 1 730 EUR Odhadní cena: 60.000–80.000 KčEstimate: 2 310–3 080 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

14: František Kupka | Elektra na hrobě Agamemnově (studie k Errinyím) Elektra at Agamemnov's Grave (study of Errinyi)

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 350.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 80.000 KčStarting/Selling price: 3 080 EUR Odhadní cena: 100.000 - 150.000 KčEstimate: 3 850 - 5 770 EUR
kresba...
...
zobrazit detail show detail

15: František Kupka | Studie koček Study of Cats

(1871 Opočno – 1957 Puteaux)(1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1 540 EUR Odhadní cena: 60.000 - 80.000 KčEstimate: 2 310–3 080 EUR
pero na...
...
zobrazit detail show detail

16: František Kupka | Studie kočky a psa Cat and Dog Study

(1871 Opočno – 1957 Puteaux)(1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 60.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 960 EUR Odhadní cena: 40.000 - 60.000 KčEstimate: 1 540 - 2 310 EUR
pero na...
...
zobrazit detail show detail

17: František Kupka | Náčrt ke koupeli Sketch for the Bath

(1871 Opočno – 1957 Puteaux)(1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 290.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2 690 EUR Odhadní cena: 80.000 - 120.000 KčEstimate: 3 080–4 620 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

18: František Kupka | Náčrt k letnímu večeru Sketch for the Summer Evening

(1871 Opočno – 1957 Puteaux) (1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 100.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 1 920 EUR Odhadní cena: 60.000 - 80.000 KčEstimate: 2 310 - 3 080 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

19: František Kupka | Pod Triglavem Triglav

(1871 Opočno – 1957 Puteaux)(1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 95.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1 540 EUR Odhadní cena: 60.000 - 80.000 KčEstimate: 2 310 - 3 080 EUR
křída na...
...
zobrazit detail show detail

20: František Kupka | Návrh na zahradní dveře Garden Door Design

(1871 Opočno – 1957 Puteaux)(1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 110.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 25.000 KčStarting/Selling price: 960 EUR Odhadní cena: 30.000–40.000 KčEstimate: 1 150–1 540 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

21: František Kupka | První náčrt k obrazu Nedělní odpoledne v Bois de Boulogne The first sketch for the painting Sunday Afternoon in the Bois de Boulogne

(1871 Opočno – 1957 Puteaux)(1871 – 1957) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 40.000 KčStarting/Selling price: 1 540 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2 310 – 3 080 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

22: Jan Preisler | Gerlach Gerlach

(1872 Dvůr Králové – Praha 1918)(1872 – 1918) Vydraženo:Sold: 80.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 70.000 KčStarting/Selling price: 2 690 EUR Odhadní cena: 80.000 - 120.000 KčEstimate: 3 080–4 620 EUR
kombinovaná...
...
zobrazit detail show detail

23: Max Švabinský | Podobizna Josefa Mánesa s vavřínovým věncem Portrait of Josef Manes with a Laurel Wreath

(1873 Kroměříž – 1962 Praha) (1873 – 1962) Vydraženo:Sold: 50.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 15.000 KčStarting/Selling price: 580 EUR Odhadní cena: 30.000 - 40.000 KčEstimate: 1 150–1 540 EUR
tužka na...
...
zobrazit detail show detail

24: František Kysela | Návrh na obálku pamětní knihy Koh-i-noor Design for the cover of the Koh-i-noor Commemorative Book

(1881 Kouřim – 1941 Praha)(1881 – 1941) Vydraženo:Sold: 32.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 KčStarting/Selling price: 770 EUR Odhadní cena: 30.000 - 40.000 KčEstimate: 1 150 - 1 540 EUR
tuš, běloba...
...
zobrazit detail show detail

25: Jaroslav Čermák | Podobizna Pauline, hraběnky Nostitzové (1801-1881) roz. des Granges s granátovým náhrdelníkem Portrait of Pauline, Countess Nostitz (1801-1881) b. des Granges with Garnet Necklace

(1831 Praha – 1878 Paříž) (1831 – 1878) Vydraženo:Sold: 360.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 350.000 KčStarting/Selling price: 13 460 EUR Odhadní cena: 450.000 - 650.000 KčEstimate: 17 310 - 25 000 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

26: Anton Schiffer | Pohled na Loket View of Loket

(1811 Graz – 1876 Vídeň) (1811 – 1876) Vydraženo:Sold: 280.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 260.000 KčStarting/Selling price: 10 000 EUR Odhadní cena: 350.000 - 450.000 KčEstimate: 13 460–17 310 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

27: Neznámý holandský malíř 17. století Unknown Dutch painter of the 17th century | Portrét mužePortrait of a man

Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 55.000 KčStarting/Selling price: 2 120 EUR Odhadní cena: 70.000 - 100.000 KčEstimate: 2 690 - 3 850 EUR
olej na...
...
zobrazit detail show detail

28: Julius Mařák | Lovecká scena Hunting Scene

(1832 Litomyšl – 1899 Praha)(1832 – 1899) Vydraženo:Sold: 45.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 KčStarting/Selling price: 1 460 EUR Odhadní cena: 50.000 - 60.000 KčEstimate: 1 920 - 2 310 EUR
uhel na...
...
zobrazit detail show detail

29: Antonín Slavíček | Zátiší s jablky Still Life with Apples

(1870 Praha – 1910 Praha) (1870 – 1910) Vydraženo:Sold: 810.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 490.000 KčStarting/Selling price: 18 850 EUR Odhadní cena: 600.000 - 900.000 KčEstimate: 23 080 - 34 620 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

30: Jan Preisler | Tři dívky v leseThree Girls in the Wood

(1872 Králův Dvůr – 1918 Praha) (1872 – 1918) Vydraženo:Sold: 24.000.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 14.900.000 Kč Starting/Selling price: 573 080 EUR Odhadní cena: 18.000.000 - 22.000.000 KčEstimate: 692 310 - 846 150 EUR
...
oil on...
zobrazit detail show detail

Stránky