Položky aukce

Dubnová aukce v MánesuApril Auction in Mánes - 18.04.2021

Aukce umění Adolf Loos Apartment and Gallery, neděle 18. dubna ve 14 hodin

Na nedělní aukci umění, aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery, padaly nové světové aukční rekordy. Aukční síň tak opětovně potvrdila, že je lídrem českého trhu s uměním a na aukci umění v pražském Mánesu vydražila obraz malířky Toyen s názvem Cirkus z roku 1925 za fantastických 79.557.500 Kč. Jedná se tak o nový světový aukční rekord Toyen. Nádherný olej Jana Preislera „Tři ženy v lese“ se vydražil za rekordních 29.040.000 Kč. 

Toyen Cirkus poprvé vystavila v roce 1925 na proslulé světové výstavě L´art d´aujourd´hui (Umění dneška) v Paříži, společně s obrazem Přístav (nyní ve sbírce francouzského Národního muzea moderního umění Centre Georges Pompidou v Paříži). Tvorba Toyen z tohoto  tvůrčího období je mezi sběrateli a investory velmi vyhledávaná. Obraz dražilo po telefonu pět zájemců. Velkým úspěchem aukce byla dražba dalšího díla od Toyen pohlednicového formátu s titulem Sans Titre /Bez názvu (Hlava kočkovité šelmy) z období kolem roku 1955, jehož cena se vyšplhala z 680.000 Kč na částku ke třem milionům korun. Obraz pocházel ze sbírky slavného zakladatele světového surrealistického hnutí André Bretona, který mu Toyen v padesátých letech osobně věnovala. 

Světového aukčního rekordu se dočkalo vrcholné dílo malíře Jana Preislera pojmenované Tři dívky v lese z roku 1906. Ikonickou malbu symbolismu obohacuje i její vynikající provenience, pochází ze sbírky sběratele, mecenáše umění a přítele Jana Preislera pana Bohuslava Duška. Pozornost dražitelů rovněž získal Preislerův pastel s názvem Tři ženy (V lese) z roku 1908, který se prodal za vynikajících 1.052.700 Kč.  

Další velmi cennou položku aukce představovala atraktivní olejomalba Alfonse Muchy s názvem Pohled do budoucnosti z roku 1938, pocházející ze sbírky osobního lékař Alfonse Muchy MUDr. Bobka. Okouzlující dílo se vydražilo za fantastických 13.500.000 Kč, což je rovněž nový autorský rekord malíře dosažený v České republice.  

Na aukci byl zastoupen také výrazný představitel francouzské poválečné figurativní malby Bernard Buffet, který byl ve své době považován za mezinárodní hvězdu srovnatelnou s Picassem. Jeho znamenité zátiší pojmenované Nature morte au pot de jacinthe (P.B. Amour) Paris z roku 1956 se vydražilo za 5.384.500 Kč. Buffet věnoval toto excelentní plátno svému milenci Pierru Bergé, spoluzakladateli ikonické módní značky Yves Saint Laurent.  

Významnou položku aukce představoval obraz Maxe Švabinského, Akt se slunečníkem (Kráčející). Obraz vznikl v plenéru během horkých letních dnů roku 1908 v Rajské zahradě na rozhraní Vinohrad a Žižkova, přičemž autor zachytil svou snoubenku Elu Vejrychovou. Cena obrazu vystoupala na 1.512.500 Kč.

Na aukci zazářilo i několik vynikajících děl Františka Kupky. Jedním z nich byla Kupkova vzácná Abstraktní kompozice z let 1930 až 1935, která se vydražila za 2.480.500 Kč. Mimořádného výsledku rovněž dosáhla jeho magická práce Cesta ticha II. (La Voie du Silence II.). Konečná cena obrazu byla 762.300 Kč. 

K senzacím aukce patřila dražba kolekce čtrnácti drobných kreseb Františka Kupky z významné sbírky mecenáše umění a továrníka Jindřicha Waldese. První z těchto kreseb koupil Waldes přímo od Františka Kupky v březnu 1919, ihned po jejich seznámení. Waldesova sbírka Kupků byla nejvýznamnější na světě a Waldes byl od počátku největším Kupkovým velkorysým podporovatelem a propagátorem. Všechny kresby se prodaly za vynikající ceny, které se pohybovaly v rozmezí od 52.000 Kč do 655.000 Kč. Dosažené ceny několikanásobně převýšily své vyvolávací ceny. 

Během aukce na sebe strhl pozornost rovněž první honorovaný obraz malíře Theodora Pištěka s názvem Jam Session z roku 1958, který se vydražil za 1.875.500 Kč.

V kategorii poválečného umění na aukci vynikla umělkyně Běla Kolářová. Její asambláž s názvem Automat na polykání peněz z roku 1966 se vydražila za rekordních 968.000 Kč. 

Současné umělce na dražbě zastupoval populární autor tzv. mýdlových bublin Jiří Georg Dokoupil. Jeho obraz plný bublin z roku 2015 se prodal za 835.000 Kč. Obraz Magdaleny Jetelové ze série Pacific Ring of Fire se vydražil za 653.400 Kč. Komorní práce MOTHERHOOD II. z roku 2019 od jednoho z nejvýraznějších současných malířů Hynka Martince se vydražila za téměř 230.000 Kč. 

 

Sběratelům umění bylo v jarní aukci nabídnuto 140 vynikajících uměleckých děl a celková cena za vydražené položky přesáhla 160.000.000 Kč. Během aukce bylo prodáno přes 90 % nabízených předmětů. 

Adolf Loos Apartment and Gallery také uspořádala další ročník charitativní aukce. Aukční výtěžek v plné výši bude darován na podporu Nadačního fondu AUTTALK Kateřiny SokolovéNadačního fondu Filipa Venclíka a Domova sociální péče Hagibor

 

 Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání tentokrát již v budově Expo 58 na Letné!

 Adolf Loos Apartment and Gallery

 

 

 
 
 

New world auction records were achieved at Sunday's art auction at the Adolf Loos Apartment and Gallery. The auction house confirmed that it is the leader of the Czech art market and at its auction in Prague's Manes it auctioned a painting by Toyen called Cirkus from 1925 for a fantastic CZK 80,000,000 (3 076 950 EUR). It is a new world auction record for Toyen. Jan Preisler's beautiful oil Three Women in the Forest was auctioned for a record price CZK 29,000,000 (1 115 400 EUR). 

Toyen Cirkus first exhibited in 1925 at the world-famous L´art d´aujourd´hui (Art of Today) in Paris, along with the painting The Harbor (now in the collection of the French National Museum of Modern Art Center Georges Pompidou in Paris). Toyen's work from this creative period is very popular among collectors and investors. The painting was auctioned on the phone by five people. A great success of the auction was the auction of another Toyen chamber work with the title Sans Titre / Untitled (Feline Head) from the period around 1955, the price climbed from CZK 680,000 to CZK 3,000,000 (115 400 EUR). The painting came from the collection of the world-famous founder of the world surrealist movement, André Breton, which Toyen personally dedicated to him in the 1950s.

The world auction record gained the masterpiece of the painter Jan Preisler named Three Girls in the Forest from 1906. The iconic painting of symbolism is enriched by its excellent provenance, it comes from the collection of collector, art patron and friend Jan Preisler Mr. Bohuslav Dusek. Preisler's pastel entitled Three Women (In the Forest) from 1908, which sold for an excellent CZK 1,052,700, (40 490 EUR) also attracted the attention of auctioneers.

Another very valuable item of the auction was an attractive oil painting by Alfons Mucha entitled A Look into the Future from 1938 from the collection of personal physician Alfons Mucha MUDr. Bobka. The charming work was auctioned for a fantastic CZK 13,500,000 (519,230 EUR), which is also the painter's new record set in the Czech Republic.

Bernard Buffet, a prominent representative of French post-war figurative painting, who was once considered an international star comparable to Picasso, was represented at the auction. His excellent still life was named Nature morte au pot de jacinthe (P.B. Amour) Paris from 1956 was auctioned for CZK 5,500,000 (211 540 EUR). Buffet dedicated this excellent canvas to his lover Pierre Bergé, co-founder of the iconic fashion brand Yves Saint Laurent.

A significant item in the auction was a painting by Max Svabinsky Nude with a Parasol (Walking). The painting was created in the open air during the hot summer days of 1908 in the Paradise Garden on the border of Vinohrady and Zizkov, while the author captured his fiancée Ela Vejrychova. The price of the painting was CZK 1,500,000 (57 700 EUR). 

Several excellent works by Frantisek Kupka also achieved huge success at the auction. One of them was Kupka's rare Abstract Composition from 1930 to 1935, which was auctioned for CZK 2,500,000 (96 150 EUR). His magical work La Voie du Silence II. got an extraordinary result. The final price of the painting was CZK 762,500 (29 300 EUR). 

The sensations of the auction was a collection of fourteen small drawings by Frantisek Kupka from the important collection of the patron of the arts and the factory owner Jindrich Waldes.The first of these drawings was bought by Waldes directly from Frantisek Kupka in March 1919, immediately after their acquaintance. Waldes' Kupka collection was the most important in the world, and Waldes has been Kupka's greatest generous supporter and promoter from the beginning. All drawings were sold at excellent prices, which ranged from CZK 60,000 (2 300 EUR) to CZK 655,000 (25 200 EUR). 

During the auction, the first honored painting by the painter Theodor Pistek called Jam Session from 1958, which was auctioned for CZK 1,876,000 (72 150 EUR) also attracted attention.In the category of post-war art, the artist Bela Kolarova stood out at the auction. Her assemblage, called the 1966 Money Swallowing Machine, was auctioned for a record CZK 970,000 (37 300 EUR)

Contemporary artists were represented at the auction by the popular author of the so-called soap bubbles Jiri Georg Dokoupil. His painting full of bubbles from 2015 was sold for CZK 835,000 (32 120 EUR). Chamber work MOTHERHOOD II. From 2019, one of the most prominent contemporary painters, Hynek Martinec, auctioned for CZK 230,000 (8 850 EUR)

Art collectors were offered 140 excellent works of art in the spring auction and the total price for the auctioned items exceeded CZK 161,000,000 (6 153 846 EUR). Over 90% of the offered items were sold during the auction.

Adolf Loos Apartment and Gallery is also organizing another annual charity auction. The full proceeds of the auction were donated to support the AUTTALK Endowment Fund of Katerina Sokolova, the Filip Venclik Endowment Fundand the Hagibor Social Care Home.

Adolf Loos Apartment and Gallery is the only auction house in the Czech Republic to provide a lifetime guarantee of the authenticity of the works of art it offers.

 

Thank you for your support and we are looking forward to the next auction!

Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalogCharitativní aukceCharity auction

91: František Hudeček | Noční chodecNight Walker

(1909 Němčice – 1990 Praha)(1909 – 1990) Vydraženo:Sold: 31.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 23.000 KčStarting/Selling price: 880 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 150 – 1 540 EUR
kombinovaná...
mixed media...
zobrazit detail show detail

92: František Hudeček | HlavaHead

(1909 – 1990)(1909 Němčice – 1990 Praha) Vydraženo:Sold: 160.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 160.000 KčStarting/Selling price: 6 150 EUR Odhadní cena: 200.000 – 250.000 KčEstimate: 7 690 – 9 620 EUR
olej, plátno...
...
zobrazit detail show detail

93: Karel Souček | Rodina u stoluFamily at the Table

(1915 Kročehlavy u Kladna – 1982 Kladno) (1915 – 1982) Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 38.000 KčStarting/Selling price: 1 460 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 1 920 – 2 690 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

94: Karel Souček | Ženský akt na sofaFemale Nude on Sofa

(1915 Kročehlavy u Kladna – 1982 Kladno) (1915 – 1982) Vydraženo:Sold: 14.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 7.000 KčStarting/Selling price: 270 EUR Odhadní cena: 10.000 – 15.000 KčEstimate: 380–580 EUR
kombinovaná...
mixed media...
zobrazit detail show detail

95: Ota Janeček | PtáčciBirds

(1919 Pardubice – 1996 Praha)(1919 – 1996) Vydraženo:Sold: 200.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 1 920 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate: 3 080 – 4 620 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

96: Ota Janeček | Pán se psem Man with a Dog

(1919 Pardubice – 1996 Praha) (1919 – 1996) Vydraženo:Sold: 150.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 KčStarting/Selling price: 5 770 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate: 7 690 – 11 540 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

97: Ota Janeček | Černá zátokaBlack Bay

(1919 Pardubice – 1996 Praha)(1919 – 1996) Vydraženo:Sold: 310.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 KčStarting/Selling price: 5 770 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate: 7 690 – 11 540 EUR
olej,...
oil,...
zobrazit detail show detail

98: Joan Miró | Bez názvu II. Untitled II.

(1893 Barcelona - 1983 Palma de Mallorca) (1893 - 1983) Vydraženo:Sold: 190.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 190.000 KčStarting/Selling price: 7 310 EUR Odhadní cena: 250.000–300.000 KčEstimate: 9 620 – 11 540 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

99: Joan Miró | Bez názvu I.Untitled I.

(1893 Barcelona – 1983 Palma de Mallorca) (1893 – 1983) Vydraženo:Sold: 150.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 KčStarting/Selling price: 5 770 EUR Odhadní cena: 200.000–250.000 KčEstimate: 7 690 – 9 620 EUR
barevná...
...
zobrazit detail show detail

100: André Masson | Bez názvu (z cyklu Sexualité Mythologique / Mytologická sexualita)Untitled (from the series Sexualité Mythologique)

(1896 Balagny-sur-Thérain – 1987 Paříž)(1896 – 1987) Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 KčStarting/Selling price: 690 EUR Odhadní cena: 25.000 – 35.000 KčEstimate: 960 – 1 350 EUR
litografie...
...
zobrazit detail show detail

101: František Muzika | Ležící figuraLying Figure

(1900 Praha – 1974 Praha) (1900 – 1974) Vydraženo:Sold: 100.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 KčStarting/Selling price: 770 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 150 – 1 540 EUR
linoryt,...
...
zobrazit detail show detail

102: Albín Brunovský | Triumf smrtiThe Triumph of Death

(1935 Zohor – 1997 Bratislava)(1935 – 1997) Vydraženo:Sold: 41.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 20.000 KčStarting/Selling price: 770 EUR Odhadní cena: 30.000 – 50.000 KčEstimate: 1 150 – 1 920 EUR
barevný lept...
...
zobrazit detail show detail

103: Jiří Anderle | Simonetta VespucciSimonetta Vespucci

(1936 Brno)(1936) Vydraženo:Sold: 47.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 18.000 KčStarting/Selling price: 690 EUR Odhadní cena: 30.000 – 40.000 KčEstimate: 1 150 – 1 540 EUR
kolorovaný...
...
zobrazit detail show detail

104: Theodor Pištěk | Jam SessionJam Session

(1932 Praha) (1932) Vydraženo:Sold: 1.550.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 500.000 KčStarting/Selling price: 19 230 EUR Odhadní cena: 1.000.000 – 2.000.000 KčEstimate: 38 460 – 76 920 EUR
...
oil on...
zobrazit detail show detail

105: Bohumila Doleželová | Portrét mladé dívkyPortrait of a Young Girl

(1922 Prostějov – 1993 Telč) (1922 – 1993) Vydraženo:Sold: 31.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 10.000 KčStarting/Selling price: 380 EUR Odhadní cena: 20.000 – 30.000 KčEstimate: 770 – 1 150 EUR
kombinovaná...
mixed media...
zobrazit detail show detail

106: Vilém Kreibich | LokomotivaLocomotive

(1884 Zdice – 1955 Praha)(1884 – 1955) Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 22.000 KčStarting/Selling price: 850 EUR Odhadní cena: 30.000 – 50.000 KčEstimate: 1 150 – 1 920 EUR
pastel na...
...
zobrazit detail show detail

107: Bohumír Dvorský | Krajina z HanéLandscape of Hana

(1902 Paskov – 1976 Svatý Kopeček) (1902 – 1976) Vydraženo:Sold: 28.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 28.000 KčStarting/Selling price: 1 080 EUR Odhadní cena: 50.000 – 70.000 KčEstimate: 1 920 – 2 690 EUR
olej, plátno...
oil, canvas...
zobrazit detail show detail

108: Karel Nepraš | Zahrada rozkošíGarden of Delights

(1932 Praha – 2002 Praha)(1932 – 2002) Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 35.000 KčStarting/Selling price: 1 350 EUR Odhadní cena: 50.000 – 60.000 KčEstimate: 1 920 – 2 310 EUR
tuš na...
ink on paper...
zobrazit detail show detail

109: Richard Fremund | Pohled na Písek (Kamenný či Jelení most)View of Pisek (Deer or Stone Bridge)

(1928 Praha – 1969 Praha) (1928 – 1969) Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 160.000 KčStarting/Selling price: 6 150 EUR Odhadní cena: 200.000 – 300.000 KčEstimate: 7 690 – 11 540 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

110: Zdeněk Sklenář | Arcimboldo (Pour Axel Christensen)Arcimboldo (Pour Axel Christensen)

(1910 Leština – 1986 Praha)(1910 – 1986) Vydraženo:Sold: 140.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 50.000 KčStarting/Selling price: 1 920 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate: 3 080 – 4 620 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

111: Běla Kolářová | Mušle a želví krunýř Seashells and Turtle Shell

(1923 Terezín – 2010 Praha) (1923 – 2010) Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 290.000 KčStarting/Selling price: 11 150 EUR Odhadní cena: 400.000 – 500.000 KčEstimate: 15 380–19 320 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

112: Běla Kolářová | Automat na polykání peněz Machine for Swallowing Money

(1923 Terezín – 2010 Praha)(1923 – 2010) Vydraženo:Sold: 800.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 680.000 KčStarting/Selling price: 26 150 EUR Odhadní cena: 800.000 – 1.000.000 KčEstimate: 30 770 – 38 460 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

113: Jiří Kolář | Ostré pitíCrisp Drink

(1914 Protivín – 2002 Praha) (1914 – 2002) Vydraženo:Sold: 110.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 KčStarting/Selling price: 2 310 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate: 3 080–4 620 EUR
asambláž na...
assemblage...
zobrazit detail show detail

114: Jiří Kolář | Uzlová báseňKnotty Poem

(1914 Protivín – 2002 Praha) (1914 – 2002) Vydraženo:Sold: 120.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 60.000 KčStarting/Selling price: 2 310 EUR Odhadní cena: 80.000 – 120.000 KčEstimate: 3 080 – 4 620 EUR
asambláž na...
assemblage...
zobrazit detail show detail

115: Václav Boštík | Bez názvuUntitled

(1913 Horní Újezd – 2005 Praha)(1913 – 2005) Vydraženo:Sold: 130.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 45.000 KčStarting/Selling price: 1 730 EUR Odhadní cena: 60.000 – 80.000 KčEstimate: 2 310 – 3 080 EUR
kombinovaná...
...
zobrazit detail show detail

116: Vladimír Boudník | Pták FénixPhoenix

(1924 Praha – 1968 Praha)(1924 – 1968) Vydraženo:Sold: 100.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 55.000 KčStarting/Selling price: 2 120 EUR Odhadní cena: 70.000 – 100.000 KčEstimate: 2 690 – 3 850 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

117: Radek Kratina | Čtverce s přerušenou kruhovou výsečí Squares with an Interrupted Circular Section

(1928 Brno – 1999 Praha)(1928 – 1999) Vydraženo:Sold: neprodáno Vyvolávací/Prodejní cena: 320.000 KčStarting/Selling price: 12 310 EUR Odhadní cena: 400.000 – 600.000 KčEstimate: 15 380 – 23 080 EUR
...
...
zobrazit detail show detail

118: Pravoslav Kotík | Dvě dívkyTwo Girls

(1889 Slabce u Rakovníka – 1970 Praha) (1889 – 1970) Vydraženo:Sold: 240.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 110.000 KčStarting/Selling price: 4 230 EUR Odhadní cena: 150.000 – 250.000 KčEstimate: 5 770 – 9 620 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

119: Jan Kotík | Ležící figuraLying Figure

(1916 Turnov – 2002 Berlín) (1916 – 2002) Vydraženo:Sold: 240.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 150.000 KčStarting/Selling price: 5 770 EUR Odhadní cena: 200.000 – 250.000 KčEstimate: 7 690 – 9 620 EUR
olej na...
oil on...
zobrazit detail show detail

120: Jan Kotík | Odpočívající Resting

(1916 Turnov - 2002 Berlín)(1916 - 2002) Vydraženo:Sold: 650.000 Kč Vyvolávací/Prodejní cena: 650.000 KčStarting/Selling price: 25 000 EUR Odhadní cena: 700.000 – 800.000 KčEstimate: 26 920 – 37 770 EUR
...
oil on...
zobrazit detail show detail

Stránky