108

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1871 Opočno - 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871 - 1957)
Název díla: 
Prisme
Název díla - EN: 
Prisme
Vytvořeno: 
1913 - 1947
Created: 
1913 - 1947
Starting/Selling price: 
Vydraženo: 
-
olej na plátně
70,5 x 70,5 cm
signováno a datováno vpravo dole "Kupka 47"
 
Počátky vzniku obrazu sahají do období před první světovou válku. 
 
Provenience:
- roku 1951 obraz přímo od Františka Kupky  zakoupil  slavný pařížský galerista Louis Carré. V tom samém roce uzavřel František Kupka ve věku osmdesáti let svoji první smlouvu o zastupování s významným pařížským a newyorským galeristou Louisem Carré (1897 - 1977). S galeristou Carrém Kupku seznámil  malíř Jacques Villon, Kupkův soused v malířově bydlišti v Puteaux. Louis Carré tehdy zastupoval významné světové umělce jako například Pabla Picassa, Jacquesa Villona, Alexandra Caldera, Fernanda Légera, André Lanskoye atd. Podle vzpomínek jeho vnuka Louis Carré tehdy od Kupky odkoupil na 50 olejů, které  Carré postupně prodal do významných světových galerií a nadací jako například Museum moderního umění v New Yorku, Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku, Aichi Prefectural Museum of Art v Tokyo, sbírka Rothschild New York, Museo Thyssen-Bornemisza Madrid atd. Od Louise Carrého  kupovali Kupkovy díla  Jan a Meda Mládek ( v roce 1975 například získali stěžejní díla sbírky Katedrálu a  Tržiště).
-sbírka Louise Carré
-Philips London, Modern Paintings, Watercolous & Sculpture, 04.04.1990, lot 47
-Christie´s New York, Impressionist and Modern Art , 02.11.2005, lot 495
- soukromá sbírka.
 
Vystaveno:
- "Od klasické moderny po současnost", MIRO gallery Praha ve spolupráci s galerií Michael Haas, Berlín/Zurich (12.9. - 20. 11. 2016)
 
Literatura
- obraz je uveden v Soupisu olejomaleb Františeka Kupky (Catalogue Raisonné), vydal Adolf Loos Apartment and Gallery, Belvedere Vídeň, Národní galerie v Praze, strana 199, číslo soupisu 109
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii.
Přiloženo potvrzení autenticity Pierre Brullé ze dne 27.04.2007 (autora výstavy "František Kupka - Cesta k Amorfě", Národní galerie v Praze od 30.11.2012 do 03.03.2013).
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem, CSc.
Přiložena zpráva o provedeném restaurátorském průzkumu, včetně roentgenů obrazu, zhotovená akad.mal. a restaurátorem Martinem Martanem.      
Obraz je evidován od roku 1951 v archivu galerie Louis Carré Paříž.
Obraz je uveden v Soupisu olejomaleb (Catalogue Raisonné) Františka Kupky pod číslem 109 a patří do významné řady Dvoubarevné fugy.
 
Podle osobního svědectví George Waldese (nejstarší syn sběratele a mecenáše umění Jindřicha Waldese, který byl zároveň blízkým přítelem a jediným podporovatelem Františka Kupky během jeho života) se Kupka velmi často ke svým obrazům vracel, aby je přepracoval či dokončil, a to i po několika desetiletích. Kupka nemaloval v období první a druhé světové války. V první světové válce aktivně bojoval na frontě a byl těžce raněn. V období druhé světové války odjel z Puteaux do Beaugency. Svědectví George Waldese, kterého naše společnost dlouhodobě exkluzivně zastupovala, lze brát jako naprosto věrohodné, neboť George se za svého života s Kupkou velmi dobře znal. George často jezdil na prázdniny do Kupkova ateliéru v Puteaux (Paříž) nebo naopak Kupka s manželkou jezdili k Waldesovým do Prahy. V Puteaux či v Praze Kupka učil George malovat (Kupka mu věnoval i několik kreseb) a spolu se svojí ženou Eugenií ho rovněž učili francouzštině.  
 
František Kupka byl stejně podivuhodný člověk jako umělec. Jeho bezmála románový životní příběh je bohatý na překvapivé obraty osudu, a totéž platí o vývoji díla. Z maloměstského učně se vlastní silou stal světovým umělcem, jedním z těch, kteří na počátku století malířství nejen obohacovali, ale přímo razili jeho novou cestu.  Kupka mnohokráte opustil to, v čem dosáhl mistrovství, aby vykročil neznámým směrem. Mohl se stát úspěšným akademikem v Praze stejně jako ve Vídni, zůstat proslulým satirickým kreslířem, obdivovaným ilustrátorem, originálním symbolistou, pozoruhodným malířem postimpresionistou, ale nakonec se stal Kupkou, trvalým pojmem z pionýrského údobí nefigurativní malby 20. století. Osud mu však dal pocítit hořkost neuznání, ba téměř zapomenutí, za svého života zažil jako tvůrce nového umění více zklamání než slávy, a teprve po smrti jeho odkaz postupně nabýval všeobecně uznávaného významu.
 
Co vlastně vedlo zakladatele světové abstrakce jako Kupka, Kandinskij, Mondrian, Malevič či Delaunay k tvrdošíjné snaze zbavit výtvarné umění bezprostřední závislosti na optické zkušenosti a vytvořit nové, jiné umění? Ač se to může zdát paradoxní, podmiňovala to v podstatě stejná nespokojenost se stavem lidské společnosti a lidské existence. Vycházela z pocitu ohrožení svobody individua a potřeby nového řádu, v podstatě společného veškerému tehdejšímu avantgardnímu umění. Avšak umělci jako Kupka, Kandinskij a Mondrian postupovali radikálněji než Matisse, Picasso, Braque. Byli také více filozofy a usilovně se věnovali teorii, jíž chtěli ozřejmit své snahy. Zápas o nové umění byl pro ně zápasem o nového člověka a nový svět. Kupkovi se podařilo dospět k bohatství jedinečných výtvarných forem využívaných k vyjádření udivující šíře námětů a obsahů. Je sice zakladatelem geometrické abstrakce, ale zároveň prozkoumával v mnoha vývojových peripetiích tvorby docela odlišné výrazové možnosti. A právě v tomto průzkumu mezipoloh a mezistupňů zůstal osamocen. Vytvořil mimo jiné i zcela osobní variantu nefigurativní tvorby: imaginativní, fantaskní abstrakci kotvící svými východisky v symbolismu a secesi a dotýkající se mnoha kreacemi ze "stvořených motivů" a "struktur barev" téměř surrealismu. Mohli bychom prokazatelně poukázat na až nápadně příbuzné výsledky, jichž Kupka dosahoval v Paříži a Malevič v Rusku. Dojemná shoda, k níž prostě světová avantgarda dojít musela.
 
 
Zájemci o dražbu tohoto obrazu, kteří v minulosti u naší společnosti nikdy nevydražili žádnou položku, se musí domluvit před aukcí s pořadateli o podmínkách účasti v aukci.
U této položky je snížená provize aukční síně ve výši 7% včetně DPH a autorských poplatků.
Oil on canvas
Dimensions: 70,5 x 70,5 cm
Signed and dated lower right "Kupka 47"
 
Kupka has started painting this picture before the First World War.
 
Provenance:
- in 1951 a well-known Parisian gallerist Louis Carré bought the painting directly from Frantisek Kupka. In the same year Kupka, who was eighty years old,  appointed the gallerist his first official representative. Kupka was introduced to Carré by painter Jacques Villon, a neighbour of his from Puteaux. At that time, Louis Carré represented  internationally known artists such as Pablo Picasso, Jacques Villon, Alexander Calder, Fernand Léger, André Lanskoy, etc. According to Carré’s grandson, his grandfather bought at that time circa 50 paintings from Kupka, which he later sold to internationally prominent galleries and museums, e.g. Museum of Modern Art in New York, Solomon R. Guggenheim Museum in New York, Aichi Prefectural Museum of Art in Tokyo, The Rothschild collection in New York, Museo Thyssen-Bornemisza Madrid, etc. Louis Carré sold paintings to Jan and Meda Mládek (in 1975 they bought  the crucial Kupka’s paintings Cathedral and The Fair).
- collection of Louis Carré
- Philips London, Modern Paintings, Watercolours & Sculptures, 04.04.1990, lot 47
- Christie´s New York, Impressionist and Modern Art,  02.11.2005, lot 495
- private collection
 
Exhibited:
- "From classical modernism to contemporary art", MIRO Gallery Prague in cooperation with Gallry Michael Haas, Berlin/Zurich. (12.09. - 20.11.2016)
 
Publicated:
- the painting is listed in Frantisek Kupka´s Catalogue Raisonné of Oil Paintings, Adolf Loos Apartment and Gallery, Belvedere Vienna, National Gallery in Prague, page 199, no. 109.
A confirmation of the authenticity by Vladimir Lekes, the author of Kupka’s Catalogue Raisonné of Oil Paintings attached. (published with cooperation of Adolf Loos Apartment and Gallery, National Gallery Prague, Belvedere Vienna and the owner of Kupka´s resale rights Adagp Paris) Vladimir Lekes is also listed in Guide international des experts et spécialistes, published in France.
Confirmation of the authenticity by Pierre Brulle, dated 27. April 2007, attached (Curator of the exhibition "Frantisek Kupka – The Way to Amorfa", National Gallery in Prague, 30, November 2012 – 3, March 2013).
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Professor Tomas Vlcek.
The restoration expertise and an X-ray image made by conservator-restorer specialist Martin Martan attached.
 
From 1951 the painting is recorded in archive of Louis Carré´s Gallery in Paris.
The painting is listed in Kupka’s Catalogue Raisonné of Oil Paintings,  no. 109 and also belonged to significant serie of Fugue in Two Colors.
 
According to George Waldes (the oldest son of a well-known gallerist and art collector George Waldes who was also a very close Kupka´s friend and his only supporter during his life) Kupka frequently came back to his unfinished paintings to rework them or finally finish them, even after a few decades. Kupka couldn´t work during the First or even Second World War. While during the WWI he was an active soldier and was also seriously wounded, during the WWII he moved to Beaugency. George Waldes was a very good friend of Kupka and they often visited each other. George would come to his atelier in Puteaux for holidays and Kupka with his wife would often go to Prague to see George and his family. In Puteaux or in Prague Kupka would teach George how to paint and with his wife Eugenia also taught George french language.
 
Frantisek Kupka was both an extraordinary person and a remarkable artist. His life story reminds of a fiction novel, and is full of surprising turns of fate. The same is true of his work. From a provincial apprentice, he had become a famous artist; one of those who not only enriched the painting of the early 20th century, but showed it a new direction. Repeatedly, Kupka stepped into the unknown. He had the chance to become a successful academic painter in Prague and Vienna. Likewise he could have remained a renown satirical draftsman, an admired illustrator, a symbolist, and a remarkable postimpressionistic painter. Yet, he rather became Kupka - a pioneer of non-figurative art of the 20th century. However, unlike his more famous contemporaries, he was to taste the bitterness of no recognition, and was almost forgotten. During his life, this creator of new art experienced more disappointment than fame. His legacy was only recognised after his death.
 
What was it that made the founders of abstraction including Kupka, Kandinsky, Mondrian, Malevich and Delaunay so determined to free art from its direct dependance on optical experience and find a new different form of art? Perhaps it is a paradox, but they were all driven by the same dissatisfaction with the state of human society and human existence. Like the avant-gardists, even they felt that individual freedom was threatened, and new order was needed. Yet, artists such as Kupka, Kandinsky and Mondrian made more radical moves than Matisse, Picasso and Braque ever imagined. Likewise, they were more philosophical, and fully committed to art theory. For them, the struggle for new art was a struggle for new human being and a new world. Kupka succeeded in reaching a variety of art forms that could express the astonishing breadth of his ideas. He is a founder of geometrical abstraction, yet he had also explored completely different possibilities of artistic expression. It is precisely in his inquiry into the in-between states, where he remained alone. Among other things, Kupka created an entirely personal version of non-figurative creation – imaginative, fantastic abstraction rooted in symbolism and Art Nouveau, almost approaching surrealism. We could point to the incredibly similar artistic results achieved by Kupka in Paris and by Malevich in Russia. It is a harmony that the world´s avant-garde was destined to reach.

 
Bidders for this object who have never bought an item from our auction house  will have to agree to the conditions of their participation before the auction.
Reduced buyer’s commission for this lot: 7 % included VAT and Droite de Suite.